Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:224 (2007-2008)
Innlevert: 14.11.2007
Sendt: 15.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til spørsmål nr 142.
Har departementet noen normtall i forbindelse med oppfølgingen av satsing på psykisk helse for hvor mange plasser et DPS bør ha for å kunne ha tilstrekkelig kompetanse, beredskap og kapasitet til å kunne betjene en befolkning på ca. 60000 mennesker, slik et DPS ved Kongsvinger skal gjøre?

Begrunnelse

Statsråden henviser i sitt svar på spørsmål 142 til opptrappingsplanen for psykisk helse og til det "sørge for"-ansvaret som et helseforetak har på dette området, men sier ingenting konkret om hva dette "sørge for"-ansvaret innebærer. Det vil være naturlig at departementet har opprettet en viss standard for hva dette ansvaret innebærer slik at en på en enkel måte kan følge opp i hvilken grad "sørge for"-ansvaret oppfylles av de forskjellige helseforetakene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Opptrappingsplanen for psykisk helse jf St.prp.nr 63 (1997- 1998) la opp til en styrking av alle ledd i tiltakskjeden for å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk med vekt på brukerperspektivet, mestringsperspektivet, frivillighet, tilgjengelighet, kontinuitet, helhet, samarbeid, nærhet til brukerne og kvalitet i behandlingen. Sektorrapporten for det psykiske helsevernet 2006 2/07 fra SAMDATA viser at døgnvirksomheten har endret seg i retning av flere utskrivninger og kortere oppholdstider. Analyser av perioden 2003-2006 viser også at forskjellene mellom regionene når det gjelder antall oppholdsdøgn og døgnopphold i forhold til folketallet er redusert.

Denne utviklingen er i tråd med føringene som ligger til grunn i opptrappingsplanen om et mer normalt liv for psykisk syke gjennom økt vekt på lokalbaserte tiltak, der mestringsperspektivet står i fokus. Gjennom Opptrappingsplanen er poliklinisk og ambulant behandling styrket vesentlig. Behovet for døgnplasser må sees i sammenheng med den totale kapasiteten i tjenesten, herunder polikliniske tiltak, dagtilbud, ambulante funksjoner, øvrige tiltak i spesialisthelsetjenesten og med lokale forhold mm. I områder med spredt befolkning og store geografiske avstander vil det kunne være behov for flere døgnplasser enn i områder med en konsentrert befolkning, hvor en i større grad vil kunne basere seg på dagtilbud og ambulant behandling for en del pasienter med behov for tettere oppfølging enn vanlig poliklinisk behandling.

Det eksisterer ikke normtall for antall polikliniske fagstillinger, dagplasser eller dimensjonering av ambulante team i Opptrappingsplanen. Opptrappingsplanen innebærer en økning i døgnplasser i DPS, dagbehandling og poliklinisk behandling, jfr. St.prp.nr. 63 (1997-98).

Distriktspsykiatriske sentre er ifølge St.meld.nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet og St.prp.nr. 63 (1997-98) "... aktive behandlingsenheter på lokalsykehusnivå som skal gi tilbud om korttids døgnopphold, døgnopphold for lengre tids behandling og rehabilitering, poliklinisk og ambulant behandling, dagbehandling, samt rådgivning og veiledning overfor kommunale tjenester".

Ut fra dette skal DPSene ha ansvaret for en vesentlig del av det allmennpsykiatriske tilbudet i psykisk helsevern innenfor sitt opptaksområde. Oppgaver og ressurser ved DPSet må stå i forhold til hverandre. For at et DPS skal kunne yte et kvalitativt godt tilbud, må også tilbudet være i samsvar med og bygges opp ut fra behovene i opptaksområdet.

Ved starten av opptrappingsperioden anslo SINTEF at behovet for døgnplasser ved DPS tilsvarte ca. 6 plasser per 10 000 innbyggere, som også utgjør en av grunnforutsetningene i opptrappingsplanen. Ved utgangen av 2006 var det 5,5 døgnplasser per 10 000 innbyggere i DPS. Døgnplassdekningen varierer fra 2,3 per 10 000 innbyggere ved Sykehuset Telemark HF til 10,7 per 10 000 innbyggere i Helse Finnmark HF (figur 10.11, SAMDATA sektorrapport 2006 2/07).

Psykisk helsevern er et felt i stor utvikling, og det er derfor viktig at man hele tiden evaluerer utformingen av tjenestetilbudet med utgangspunkt i nyere tenkning og forståelse mht hva som er befolkningens behov. Sosial- og helsedirektoratet vil i 2008 kartlegge behovet for døgnplasser i psykisk helsevern, både for barn og unge, og voksne.