Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:225 (2007-2008)
Innlevert: 14.11.2007
Sendt: 15.11.2007
Besvart: 22.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 1417 2006-2006 om endring i kostnader for bygging av Bybane i Bergen, datert 4.10.2007. Den 30.10.2007 har departementet i brev til Vegdirektoratet og Jernbaneverket understreket forhold knyttet til kostnadsøkninger som nå fremkommer for en rekke prosjekter innen veisektor og jernbanesektor og betydningen av god prosjekt- og kostnadsstyring. Det er Bergen kommune som er byggherre for Bybanen i Bergen.
Hvordan vil prosjekt- og kostnadsstyring bli fulgt opp for Bybanen?

Begrunnelse

Det er tidligere rapportert varsel om betydelig kostnadsøkning for prosjekt Bybane i Bergen - et av to store samferdselsprosjekt i Bergensprogrammet. Bybanen finansieres i det vesentlige med bompenger fra bilistene i Bergensregionen; statlig andel av finansieringen er bare 10%. Byggherre for Bybane-prosjektet med en kostnadsramme på ca. 2 mrd. er Bergen kommune. Kommunen er uten erfaring når det gjelder prosjekt av tilsvarende størrelse og karakter.
Jeg har merket meg at Samferdselsdepartementet i sitt brev av 30.10.2007 til hhv. Vegdirektoratet og Jernbaneverket slår full alarm pga. de mange rapporter om mulige store kostnadsoverskridelser på prosjekter som er godkjent - mange basert på stor grad av bompengefinansiering - når anbud foreligger etter anbudsrunder. Jeg har merket meg at SD bl.a. sier følgende: "I situasjoner hvor det kan være aktuelt å vurdere stopp i igangsatte anlegg, ber vi om at etatene vurdere dette opp mot merkostnader og mulige erstatningssøksmål fra involverte entreprenører. For prosjekter som ikke er startet opp, bør etatene som hovedregel ikke starte opp prosjekter før det er innhentet nytt godkjent kostnadsoverslag."
Jeg har videre merket meg at SD har understreket det bevilgningsreglement som gjelder, jf. reglementets § 6, " når det oppstår situasjoner hvor innhentede anbudspriser klart indikerer at godkjente kostnadsoverslag for prosjekter som er tatt opp til bevilgning, ikke kan overholdes. Dette betyr at dersom det er klarlagt eller er stor sannsynlighet for at godkjente kostnadsoverslag ikke kan overholdes, har etatene ikke fullmakt til å inngå nye forpliktende kontrakter før det kan legges fram et oppdatert kostnadsoverslag for Stortinget. SD ber Vegdirektoratet og Jernbaneverket forholde seg til denne tolkningen av bevilgningsreglementet. Slike saker må tas opp med departementet så snart det er klarlagt at det er behov for å utarbeide nytt kostnadsoverslag."
Jeg går ut fra at dette også gjelder for byggherren Bergen kommune som altså er ansvarlig for et samferdselsprosjekt på ca. 2 mrd. kr. uten spesiell kompetanse. Jeg går ut fra at statsråden derfor på særlig måte vil forsikre seg om at Bergen kommune får samme varsel som Vegdirektoratet og Jernbaneverket har fått, og at statsråden på særlig måte vil sørge for at Bergen kommune utviser den aktsomhet som er anvist i brevet fra departementet. Endelig går jeg ut fra at dette følges opp overfor Stortinget så raskt som mulig.
Jeg minner om at bygging av Bybanen i Bergen er igangsatt, men har lang byggetid frem til ferdigstillelse i juni 2010. Likevel er det viktig med kostnadsmessig avklaring for å unngå ev. erstatningssøksmål fra både involverte entreprenører og leverandører.
Jeg viser til slutt til at en viktig grunn til kostnadssprekk iflg. kommunens eget saksfremlegg er "spesiell økning i kostnader på tunnelarbeider og nødvendige endringer fra opprinnelig prosjektgrunnlag."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bergen kommune har som byggherre for Bybanen i Bergen ansvaret for prosjekt- og kostnadsstyring på prosjektet, og har dermed også ansvaret for tilbudsdokumentenes innhold og kvalitet. Jeg forutsetter at Bergen kommune har knyttet til seg den kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å ivareta rollen som byggherre for bybaneprosjektet.

I St.prp. nr. 76 (2001-2002) er det slått fast at det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjektene Bybanen og Ringveg vest i tråd med opplegget i Gul bok for 2000. Ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslagene (KS2) er i utgangspunktet et opplegg for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Når det i proposisjonen er lagt til grunn at også Bybanen skal underlegges ekstern kvalitetssikring, er det slått fast at prosjektet skal underlegges det samme kvalitetssikringsregime som store statlige investeringsprosjekter, uavhengig av hvem som har det formelle byggherreansvaret. Begrunnelsen for dette er at Bybanen forutsettes finansiert gjennom alternativ bruk av riksvegmidler og bompenger. Siden nye kostnadsprognoser tyder på at prosjektet blir vesentlig dyrere enn planlagt, og forventes å overstige kostnadsrammen, er saken lagt fram for Stortinget i St.prp. nr. 24 (2007-2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 mv. under Samferdselsdepartementet.

I tillegg til bompengeavtalen, som regulerer hva bompengene skal brukes til, er det inngått en tilleggsavtale mellom Statens vegvesen Region vest og Bergen kommune som regulerer prosessen rundt utbetaling av bompenger til bybaneprosjektet. I denne avtalen er det også lagt inn rutiner for hvordan Bergen kommune skal rapportere forbruk av bompenger på bybaneprosjektet. Staten vil dermed ha kontroll med forbruket av statlige midler og bompenger.

Jeg vil for øvrig vise til at det i St.prp. nr. 75 (2004-2005) er skissert et opplegg for å håndtere kostnadsoverskridelser i Bergensprogrammet. Opplegget innebærer at hvis kostnadsoverslaget på noen av enkeltprosjektene øker, vil andre prosjekt i Bergensprogrammet ikke bli bygd. Dette er i seg selv et incitament for god kostnadsstyring. Store overskridelser på enkeltprosjekt går ut over innholdet i Bergensprogrammet og får ingen betydning for den statlige innsatsen i Hordaland eller andre fylker. De store kostnadsoverskridelsene på bybaneprosjektet aktualiserer likevel behovet for god økonomistyring i Bergensprogrammet. I St.prp. nr. 75 (2004-2005) og St.prp. nr 24 (2007-2008) er det derfor lagt til grunn at det ikke skal settes i gang nye prosjekt i Bergensprogrammet før utbyggingen av Bybanen og Ringveg vest er kommet så langt at man har full oversikt over kostnadsutviklingen i prosjektene. Jeg forutsetter at Statens vegvesen, som har ansvar for å rekvirere midler fra bompengeselskapet og utbetale til prosjekt i Bergensprogrammet, følger opp dette.