Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:229 (2007-2008)
Innlevert: 15.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 22.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å få ferdigstilt KS1-prosessen for Rogfast?

Begrunnelse

E39 Kyststamvegen er sentral for næringslivet og regional utvikling på Vestlandet og for verdiskapingen i landet. Prosjektet E39 Rogfast - fast vegforbindelse på tvers av Boknafjorden er et sentralt element i utviklingen av Kyststamvegen.
Jeg er gjort kjent med at Samferdselsdepartementet/Vegdirektoratet gjennomfører en såkalt KS1-prosess (kvalitetssikring 1 prosess) for Rogfast-prosjektet. KS1-prosessen må ferdigstilles for at kommunedelplaner/konsekvensutredning skal kunne sluttbehandles av kommunestyrer og fylkesting. De nevnte planene må videre være godkjent for mulig prioritering av prosjektet i Nasjonal Transportplan for perioden 2010-2013. Ferdigstillelse av KS1-prosessen er med andre ord tidskritisk.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Hensikten med en KS1 (ekstern kvalitetssikring i tidlig planfase) er å få en uavhengig analyse av et konseptvalg før forslag til konseptvalg forelegges regjeringen.

Arbeidet med en KS1 for Rogfast er i sluttfasen. Så snart endelig rapport fra kvalitetssikringen foreligger, vil Regjeringen ta stilling til valg av konsept i saken. Det er for tidlig for meg nå å si med sikkerhet når Regjeringens beslutning vil kunne foreligge, men jeg vil gjøre det jeg kan for at dette kan skje så snart som mulig.