Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:231 (2007-2008)
Innlevert: 15.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 23.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Når vil Regjeringen kunne presentere allokeringsplanen for vederlagsfrie klimakvoter for de kvotepliktige virksomhetene i henhold til klimakvoteloven?

Begrunnelse

Statsministeren svarte på spørsmål i muntlig spørretime 14. november om gasskraftverket på Kårstø ville få tildelt vederlagsfrie klimakvoter med å henvise til en nasjonal allokeringsplan fra Regjeringen, hvor de endelige kvotene fordeles i henhold til de prinsippene som Stortinget vedtok i forbindelse med klimakvoteloven. Det nye kvotesystemet vil tre i kraft fra 1. januar 2008. Fortsatt er det usikkert om gasskraftverket på Kårstø vil måtte kjøpe alle kvotene for sine klimagassutslipp selv, eller om de vil få tildelt vederlagsfrie kvoter. Dette spørsmålet vil være svært avgjørende for økonomien ved gasskraftverket. Siden det er mindre enn 7 uker til kvotesystemet trer i kraft, så haster det med å bringe klarhet i hvordan vederlagsfrie kvoter skal fordeles.
Om ikke statsråden kan si nøyaktig hvilken dag allokeringsplanen vil bli presentert, så bør han hvertfall kunne svare i hvilken av de 7 ukene som gjenstår før kvotesystemet trer i kraft.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen arbeider med å avklare reglene for kvotereserven. Et forskriftsutkast med regler blant annet for denne reserven vil bli sendt på høring om kort tid. Vi tar også sikte på å legge frem et utkast til tildelingsplanen på høring parallelt. Denne planen vil bli formelt oversendt til ESA når vedtaket om innlemmelse av kvotedirektivet i EØS-avtalen er trådt kraft. Ikrafttredelse krever samtykke fra Stortinget og tilsvarende samtykke i Island og Liechtenstein. Regjeringen vil også legge frem en samtykkeproposisjon for Stortinget om kort tid.