Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:233 (2007-2008)
Innlevert: 15.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 23.11.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er status i departementets arbeid med det nye KRL-faget, og når vil statsråden legge frem sak for Stortinget om eventuelle endringer Regjeringen vil foreslå i faget?

Begrunnelse

Norge ble dømt i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) 29. juni d.å. for brudd på menneskerettighetskonvensjonen. Etter dommen uttalte statsråd Øystein Djupedal at han var usikker på hvilke endringer dette vil medføre i praksis. Siden den uttalelsen kom fra Regjeringens side har det vært svært stille fra Regjeringen i dette viktige spørsmålet.
Innføringen av KRL-faget ble behørig drøftet av Stortinget. Stortingets sterke involvering i saken ved innføring av nytt fag må sette dette faget i en særstilling hva gjelder større endringer i fagets innhold.
Siden dommen av EMD ble offentliggjort har all utvikling av læreverk mv. stanset opp i faget. Usikkerheten er stor blant både lærere, elever og foreldre. Den omleggingen som eventuelt er nødvendig som følge av dommen, vil kunne avvike fra de intensjoner Stortinget i sin tid la til grunn for sine vurderinger av KRL-faget. På den bakgrunn vil det være viktig og naturlig at Regjeringen forelegger for Stortinget ny sak om KRL-faget.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Eg viser til spørsmål frå representanten Anders Anundsen om status i arbeidet med KRL-faget og om når eg vil leggje fram sak for Stortinget om eventuelle endringar.

Kunnskapsdepartementet arbeider med å gjere dei endringane som er naudsynte for å bringe KRL-faget i samsvar med dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Noreg kan ikkje ha eit fag som ikkje er i samsvar med menneskerettane.

Eg vil gjere framlegg for Stortinget om eventuelle endringar i føresegna om KRL-faget i § 2-4 og føresegna om fritak i § 2-3a når arbeidet i departementet er sluttført.