Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:234 (2007-2008)
Innlevert: 15.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 22.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden konkret gjøre for å holde sitt løfte til Larviks innbyggere om at tjenestetilbudet for innbyggerne ikke skulle reduseres, og vil statsråden vurdere å be Statens vegvesen om å gjenopprette kontrollstasjonen i Larvik?

Begrunnelse

Statens vegvesens kontrollstasjon i Larvik er blitt nedlagt av den sittende regjeringen. Jeg har tidligere tatt saken opp med statsråden i spørsmål 1112 (2005-2006), samt i tilleggsspørsmål 31. august 2006. I svaret på tilleggsspørsmålet skriver statsråden bl.a.:

"Det er tjenestetilbudet som står sentralt i høringen. Av mindre betydning vil være hvilke lokaler tjenestene ytes fra, så lenge flytting av tjenestetilbud skjer uten at tilgjengeligheten for brukerne i Larvik-området ikke blir dårligere."

Jeg har den siste tiden fått flere henvendelser fra brukere som forteller til dels rystende historier om det radikalt forverrede tjenestetilbudet for brukerne i Larvik, etter at trafikkstasjonen er nedlagt og flyttet til Tønsberg.
En har fortalt at han ble bedt om å møte med tilhenger for godkjenning og registrering etter avtale 19. september. Der fikk han mangel på bremsefunksjon og rettet dette. Ved forsøk på å bestille ny time 10. oktober, fikk han beskjed om å møte på "drop in" dagen etter (altså 11. oktober). Ved ankomst kl. 09.00, dem 11. oktober fikk han beskjed om at tilhengeren ikke kunne bremsetestes før om ca. fire uker.
Mandag 5. nov. kommer vedkommende med en ny henger fra Tyskland og bestiller time for registrering. På grunn av telefonsystemet tar det svært lang tid å komme frem til Tønsberg trafikkstasjon. Der foregår ifølge min kilde en underlig samtale, for ekspeditøren ber ham ringe tilbake om en uke eller to for å bestille time, fordi hun selv hadde så mange gule lapper å holde orden på, så da lot det seg ikke gjøre å registrere ny timebestilling.
En annen har fortalt at han skulle registrere 3 importerte tilhengere. Ventetiden i Tønsberg var 8 uker. Han fikk heller ikke registrert alle hengerne samtidig, men måtte ha tre forskjellige timer. Han fikk beskjed om at han kunne velge "drop in", men måtte i tilfellet komme fem om morgenen for å være sikker på at han kom så tidlig i køen at han fikk hjelp i løpet av dagen. Trafikkstasjonen åpner klokka 08.00.
Det ryktes også at det selges forhåndsregistrerte kontrolltimer på svartebørs.
Det finnes også en rekke andre tilfeller som vitner om et sterkt redusert tjenestetilbud til innbyggerne i Larvik. Dette står i sterk kontrast til lovnadene fra Regjeringen i forkant av behandlingen av restruktureringen av tjenestetilbudet. Innbyggerne i Larvik må i tillegg kjøre 4,5 mil lenger for kontroll nå enn før.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegvesenets tilbud i Larvik betegnes i dag som "avgrenset tjenestested". Dette innebærer en begrensning i tjenestetilbudet i forhold til en fullverdig trafikkstasjon. Statens vegvesen skal imidlertid her som på andre tjenestesteder løpende vurdere hvilke tjenester som skal tilbys, herunder innen kjøretøykontroll. Eventuelle endringer i tilbudet skal skje i samarbeid med berørte kommuner og større brukere.

Tjenestetilbudet ved et avgrenset tjenestested er ikke statisk, men kan endres blant annet som følge av utviklingen i kundenes etterspørsel og mulighetene for bruk av elektroniske tjenester. Eksempler er registrering av nye typegodkjente og brukte kjøretøy, som nå i stadig større grad foretas av den enkelte forhandler ved hjelp av internett, og ambulerende kontroll av kjøretøy for større kunder (bruktbilimportører). Dette er en ordning som også benyttes i Larvik, og som etter det jeg har fått opplyst, brukerne er fornøyde med.

Jeg beklager at det har forekommet situasjoner som av brukerne oppleves som dårlig service. Dette må antas å være utslag av en generelt sterkt presset arbeidssituasjon for ansatte på trafikkstasjonene, og har trolig mindre med lokaliseringen av det enkelte tjenestetilbudet å gjøre.

Statens vegvesen ønsker selvfølgelig å ha riktig servicenivå i forhold til publikums etterspørsel etter tjenestene. Bemanningssituasjonen på flere av trafikkstasjonene har imidlertid den siste tiden vært langt fra ideell, noe som også har sammenheng med dagens pressede arbeidsmarked. Vegvesenet rekrutterer derfor nå aktivt for å få ønsket balanse mellom bemanning og oppgaver, og dermed bli rustet til å gi et godt tjenestetilbud med riktig kvalitet og servicenivå.

Statens vegvesen har i dag tidsmessige, romslige og gode lokaler i Larvik sentrum. For kandidater til teoriprøver og praktiske førerprøver, og for kunder til det øvrige tjenestetilbudet i skranke, er både tilgjengeligheten og totaltilbudet blitt bedre enn da tjenestene ble utført ved den gamle trafikkstasjonen. Jeg vil imidlertid be Vegdirektoratet på ny vurdere behovet for å gjenopprette et tilbud om kontrolltjenester for kjøretøy i Larvik, herunder også hvilken form et eventuelt slikt tilbud kan ha.