Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:241 (2007-2008)
Innlevert: 16.11.2007
Sendt: 19.11.2007
Besvart: 23.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Riksrevisjonens rapport Dokument nr. 1 (2007-2008) avslører Riksrevisjonen at det i 2005 og nå også i 2006 har forekommet flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser hos Fiskeri- og kystdepartementet. I tillegg ser Riksrevisjonen alvorlig på at det er foretatt anskaffelser både i Fiskeridirektoratet og kystverket som er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser.
Når - eller vil statsråden ta regelverket for offentlige anskaffelser på alvor og etterleve regelverket?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Departementet har i hovedinstruksene til underliggende etater stilt krav om at bl.a. gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser skal følges.

Departementet legger stor vekt på at regelverket for offentlige anskaffelser blir fulgt både i departementet og underliggende etater, og følger dette opp i den løpende styringsdialogen.

Departementets styring av etatene er basert på økonomireglementets krav og regler for statlige virksomheter, herunder regelverket for offentlige anskaffelser. Styringsdialogen omfatter føringer og styringssignaler i tildelingsbrev, etatsstyringsmøter og rapportering fra etatene.