Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:243 (2007-2008)
Innlevert: 16.11.2007
Sendt: 19.11.2007
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 27.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Den siste tiden er det skapt betydelig usikkerhet og utrygghet rundt tilbudet til psykiatriske personer som får sitt tilbud ved sikkerhetsenheten på Hjelset. Ifølge media er det kommet bekymringsmeldinger fra flere hold, det være seg politiet, kontrollkommisjonen for psykiatrien, pårørende og sist,men ikke minst fra de ansatte.
Er statsråden som øverste ansvarlig tilfreds med situasjonen, og vil statsråden gi forsikring om at den psykiatriske sikkerhetstjenesten i Møre og Romsdal er og vil være av høy kvalitet?

Begrunnelse

Sikkerhetsenheten på Hjelset gir behandling til svært krevende psykiatriske pasienter i Møre og Romsdal. Det har vært mye uro i tilknytning til den nåværende og framtidige kvaliteten på tjenestene. Gjennom media har ulike instanser som politi og kontrollkommisjonen for psykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal gitt uttrykk for at de er urolige over situasjonen ved sikkerhetsenheten. Også brukere og pårørende føler uvisshet og utrygghet, og gir uttrykk for at de er redde for et svekket og mindre kvalitativt tilbud.
Tillitsvalgte har også gitt uttrykk for det samme.
Ledelse og ansatte ved sikkerhetsenheten har erklært unntakstilstand på avdelingen. De vil la ansattes sikkerhet gå foran pasientenes med en mulig konsekvens at "farlige" pasienter kan slippe ut. For to uker siden stakk en psykiatrisk pasient av fra Hjelset.
All medieomtale om usikkerhet og utrygghet rundt tilbudet har ført til en svært uheldig situasjon.
Uten at jeg ønsker eller forventer at statsråden vil engasjere seg i en personalsak, er det likevel rett i denne sammenhengen å nevne at lederen for sikkerhetsenheten er suspendert.
Samtidig som ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal beroliger innbyggerne med at omstillingsprosessen i psykiatrien går etter planen, står nye personer fram med hard kritikk av forholdene de ansatte opplever ved sikkerhetsenheten. Det gis uttrykk for at det jobbes i en fryktkultur og at ansatte er redde for å stå åpent fram. Dette til tross for at ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal ifølge media ønsker åpenhet og frihet til meningsytringer.
Det er en uholdbar situasjon som har oppstått. Det er viktig at selv om det foregår omstillinger, må det skje på en måte som ikke sår tvil om kvaliteten på tjenestene for denne pasientgruppen.
Jeg håper statsråden vil prioritere å sette seg inn i saken og gi uttrykk for sin mening om forholdene ved sikkerhetsenheten på Hjelset nå, og videre sitt syn på hvordan den framtidige kvaliteten blir etter den planen som er tenkt fulgt for denne pasientgruppen i Møre og Romsdal.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Helse Midt- Norge RHF har informert meg om at det ikke skal legges ned sikkerhetsplasser i Møre og Romsdal fylke, men at planene innebærer at en andel av sikkerhetspsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal HF overføres til Helse Sunnmøre HF. Helse Midt-Norge RHF har forsikret meg om at den totale kapasiteten blir opprettholdt, og Helse Nordmøre og Romsdal HF får beholde egen kapasitet.

Jeg har videre fått opplyst at planene ikke trer i kraft før 2009, og uansett ikke før Helse Sunnmøre HF har et fullt forsvarlig tilbud. Helse Midt-Norge RHF forsikrer at alle pasienter vurderes individuelt, og at faglige prinsipper og juridiske krav vil bli fulgt. Helse Midt-Norge RHF sin vurdering er således at planene ikke medfører redusert behandlingskvalitet for pasientene. Helse Midt Norge RHF understreker overfor meg at omorganiseringen ikke medfører noen endring når det gjelder tilbudet til de med behov for forsterkede sikkerhetsplasser. Disse brukerne vil fremdeles få et tilbud ved Brøset, slik de får i dag.

Helse Midt-Norge RHF har videre understreket overfor meg at ulike faglige synspunkter har blitt vurdert i prosessen. Situasjonen som representanten Kongshaug refererer til er en sak mellom ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal HF og ansatte ved sikkerhetsavsnittet. Slik saken står nå, er det ledelsen i helseforetaket som må håndtere denne.

Når det gjelder representanten Kongshaug sin bekymring for at det har utbredt seg en fryktkultur hos de ansatte ved Hjelseth, så er dette noe jeg tar svært alvorlig. Jeg har bedt Helse Midt-Norge om å følge opp denne saken særskilt, og forsikre seg om at de prosesser som er i gang tar nødvendige hensyn til sikkerheten både for brukere, pårørende, ansatte og for lokalsamfunnet.

Jeg vil også forsikre meg om at Helse Midt Norge RHF ikke legger ned sikkerhetsplasser før nye plasser er etablert.