Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:249 (2007-2008)
Innlevert: 19.11.2007
Sendt: 20.11.2007
Besvart: 27.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden vurdere strekningen Bommestad-Sky (E18) i lys av miljøkonsekvenser, Bøkeskogen og Farriseidet?

Begrunnelse

Valget av E18 trasé forbi Larvik er meget viktig for Larviks nåværende generasjon og de kommende generasjoner. Som en veritabel barrikade ligger dagens motorvei og stenger forbindelsen mellom Larviks beboere og Vestmarka og drikkevannskilden Farris.
Ca. 7000 beboere og de mange tusen brukere av turområdet langs hele dagens E-18 plages av støy, svevestøv, nitrogenoksider og estetisk forsøpling. E18 gjennom Vestfold går hovedsakelig gjennom landlige omgivelser, men forbi Larvik går veien gjennom store boligkonsentrasjoner, unike og attraktive naturområder.
Alternativ 3E er en trase som er konsekvensutredet av Vegvesenet - den er ønsket av Larviks befolkning og av et samlet politisk miljø i Larvik. Men Vegvesenet har pr. i dag landet på en annen løsning (alternativ 1D og 2D). Pr. i dag pågår det en dialog mellom Vegvesenet, politikere og 3 talsmenn for 22 interesseorganisasjoner (som har samlet seg alle om alternativ 3E). Pr.i dag ligger det økonomiske gapet mellom Alternativ 2D og 3E på ca. 640 millioner. Politisk behandling i Larvik vil foregå våren 2008.
Alternativ 3E har følgende løsning: Tunnel fra Bommestad til Farriseidet. Ny bru over Farriseidet og videre i tunnel i Martineåsen fram til Sky.
Alternativ 1D og 2D er begge med tunnel forbi Månejordet og Bøkeskogen, men ingen tunnel på strekningen Månejordet - Bommestad eller Farriseidet (Martineåsen) -Sky.
Forskjellen på 1D og 2D er bruløsningen på Farriseidet der 2D er en løsning med ny bru og mulighet for skilting 100-110km/t.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil vise til at Statens vegvesen har utarbeidet utkast til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E18 Bommestad - Sky. Det er i dette planarbeidet utredet 5 hovedalternativer for ny E18 på strekningen Bommestad - Sky, i tillegg til 0-alternativet. Innenfor hvert hovedalternativ er det også utredet flere varianter. Variantene er i hovedsak tunnelløsninger på ulike delstrekninger.

Prosjektet har vært styrt av en samarbeidsgruppe med deltakere fra kommunen både administrativt og politisk, fylkesmann, fylkeskommune, Mattilsynet og politiet. Gjennom hele planleggingen har det vært jobbet bredt med medvirkning og involvering av omgivelsene i en åpen prosess. På denne måten har det kommet fram nyttig kunnskap som har forbedret løsningene og påvirket konsekvensene. Gjennom prosessen har det vært avholt 9 åpne møter og 3 møter med planutvalget/politikere.

Statens vegvesen har i forbindelse med offentlig ettersyn av planen for ny E18 forbi Larvik, anbefalt en løsning (det såkalte alternativ 2D) hvor vegen følger dagens trasé, men suppleres med en 950 meter lang tunnel forbi Bøkeskogen og Månejordet. Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 4. juni -15. oktober 2007.

Vegvesenet vurderer nå de innspillene som har kommet inn gjennom høringen og dette vil skje i en prosess der politikerne i Larvik er involvert.

Planprosessen om valg av løsning skjer etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning forventes oversendt Larvik kommune til politisk behandling vinteren 2008. Kommunen vil deretter fatte planvedtak etter plan- og bygningsloven § 20-5. Dersom det foreligger innsigelse til planen fra berørte myndigheter, vil det bli gjennomført mekling. Fører ikke dette fram, vil saken bli oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse, i henhold til den behandlingsmåten som er beskrevet for innsigelser i plan- og bygningsloven § 20-5.

Jeg mener at det ikke er riktig av meg på nåværende tidspunkt å gå aktivt inn i en planprosess som ennå ikke er avsluttet. Jeg forutsetter at representanten Tenden også er opptatt av å ivareta lokale myndigheters mulighet til gjennomføre sine lokale prosesser, uten innblanding fra statlige myndigheter. Skulle det vise seg at det ikke blir en løsning lokalt, vil Miljøverndepartementet i samråd med Samferdselsdepartementet ta beslutning på et senere tidspunkt.