Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:250 (2007-2008)
Innlevert: 19.11.2007
Sendt: 20.11.2007
Besvart: 27.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Slik overgangsreglene i rederibeskatningen i forbindelse med fond for miljøtiltak er utformet, så vil ikke avsetningene til slike fond kunne regnskapsføres som egenkapital for 2007. Grunnen er at overgangsregelen gir et betinget skattefritak for 1/3 av gevinsten, forutsatt at den skatt som skulle vært betalt i stedet benyttes til miljøtiltak. Men kvalifiserende type miljøtiltak er ikke avklart,og det må derfor avsettes for 28% av hele gevinsten for 2007.
Hvordan vil statsråden avklare dette i tide for næringen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I forbindelse med statsbudsjettet for 2008 er det foreslått endringer i rederiskatteordningen som blant annet innebærer skattefritak for nye skipsfartsinntekter fra og med inntektsåret 2007. For selskaper som er lignet innenfor rederiskatteordningen for inntektsåret 2006, og som velger å lignes etter rederiskatteordningen også for inntektsåret 2007, er det foreslått overgangsregler for behandlingen av oppbygde skattekreditter i gjeldende ordning. Overgangsreglene innebærer at to tredjedeler av beregnet gevinst per 31. desember 2006 skal tas til inntekt over en periode på 10 år, mens skattebeløpet knyttet til den resterende tredjedelen av gevinsten kan avsettes på selskapets fond for miljøtiltak mv.

Jeg vil understreke at det er regnskapsreglene som er bestemmende for hvorvidt det skal avsettes for utsatt skatt på den delen av beregnet gevinst ved overgang til ny ordning som knytter seg til fond for miljøtiltak mv. Som nevnt i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) på side 31, vil regnskapsføringen kunne avhenge blant annet av om selskapet kan sannsynliggjøre at fondet (eller deler av det) skal benyttes til skattefri miljøinvestering. Spørsmålet vil også kunne avhenge av hvordan overgangsordningen på dette punktet blir endelig utformet.

Finansdepartementet tar sikte på å sende et forslag til forskriftsbestemmelser om fond for miljøtiltak mv. på høring så raskt som mulig. Jeg legger stor vekt på at saken skal være godt utredet, slik at forskriften kan ivareta formålet med fond for miljøtiltak mv., som er å bidra til å redusere miljøproblemene som knytter seg skipsfarten.