Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:253 (2007-2008)
Innlevert: 20.11.2007
Sendt: 21.11.2007
Besvart: 27.11.2007 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Antall nordmenn som studerer i utlandet har gått tilbake med over 11 % i løpet av de siste 3-4 årene.
Når vil Regjeringen legge frem en samlet strategiplan for å stimulere til studier i utlandet, samt å få høyt kvalifiserte studenter til Norge?

Begrunnelse

Det er i dag kun rundt 19000 norske utenlandsstudenter, og antallet har vært nedadgående de siste årene. For Norge som nasjon er det av stor viktighet at vi får på plass samarbeid mellom norske og utenlandske studieinstitusjoner. Det er også av stor betydning at Norge er attraktivt og tilstrekkelig åpent for å kunne tiltrekke seg høyt kvalifiserte utenlandske studenter. For norsk næringsliv er det også vesentlig at langt flere nordmenn studerer i land som er viktige handelspartnere for Norge. I budsjettsammenheng berøres noe fragmentert områder som er av vesentlig betydning for å stimulere norsk ungdom til å studere i utlandet. Undertegnede savner imidlertid en helhetstenkning og en plan som synliggjør en norsk strategi på dette viktige området.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om internasjonalisering i utdanningen høsten 2008.

Meldingen vil gi en helhetlig vurdering av dagens rammer, ordninger og ressursbruk i internasjonalisering av videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. I stortingsmeldingen vil departementet gjennomgå hele det internasjonale feltet for å vurdere både vektleggingen av de ulike elementene i internasjonaliseringen, samsvar mellom nasjonale mål og virkemidler, samt resultatene av arbeidet som gjøres. Studentmobilitet vil bli et viktig tema i meldingen.