Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:255 (2007-2008)
Innlevert: 20.11.2007
Sendt: 21.11.2007
Besvart: 27.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Helseministeren opplyste under høringen i Stortinget med helse- og omsorgskomiteen om fødselsomsorgen den 15/11-07 at hun ville oppnevne et nytt nasjonalt råd for fødselsomsorgen etter at alle medlemmene av rådet, som har fungert i flere år, har trukket seg fra sine verv.
Vil sammensetningen og mandatet til det nye rådet følge Stortingets vedtak i Innstilling S. nr. 300 (2000-2001)?

Begrunnelse

Det vises til Innstilling S. nr. 300 (2000-2001) hvor Stortinget vedtok å gjøre Statens helsetilsyns nivåinndelinger for fødselsomsorgen gjeldende for planleggingen og organiseringen av fødselshjelpen. Det ble pekt på at en slik omorganisering ville være en krevende faglig, organisatorisk og juridisk prosess, og at man ikke kunne forvente at lokale krefter rundt mindre fødeavdelinger og fødestuer kunne klare en slik omorganisering alene. Stortinget vedtok derfor å opprette et nasjonalt råd for fødselsomsorgen med flerårig funksjonstid som skulle bistå i omstillingsprosessen, kvalitetssikring og evaluering av drift i forbindelse med organiseringen av en desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Videre mente Stortinget at et slikt råd skulle bestå av gynekolog, jordmor, almennlege og helseadministrativt personell.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det kan bekreftes at Nasjonalt råd for fødselsomsorgen skal være et viktig virkemiddel for arbeidet med videreutvikling av fødselsomsorgen. Når det nå skal settes sammen nytt råd, skal dette selvsagt baseres på de rammer som følger av Stortingets vedtak i tilknytning til Innst. S. nr. 300 (2000-2001). Jeg føyer også til at i arbeidet med å videreutvikle fødselsomsorgen, herunder i arbeidet med strategien for fødselsomsorg, vil jeg legge vekt på inkluderende prosesser, og med særlig vekt på at brukerne trekkes inn i arbeidet.