Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:262 (2007-2008)
Innlevert: 21.11.2007
Sendt: 21.11.2007
Besvart: 30.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Sykehjemmet i Sykkylven ble lagt ned i 2003. I dag har kommunen intet tilbud til pasienter med heldøgns pleie- og omsorgsbehov over lang tid. Kommunen har 92 omsorgsleiligheter hvor to og to pasienter må dele leilighet - en i soverommet og en i stuen. Kommunen har, iflg. de opplysninger jeg har mottatt, i år 398 personer over 80 år. I 2004 ble pasientene fra sykehjemmet uten videre flyttet til omsorgsbolig.
Kan statsråden godta at Sykkylven ikke har noe tilbud om heldøgns pleie og omsorg?

Begrunnelse

Den 6. februar 2004 ble det i brev fra Helsetilsynet i Møre og Romsdal slått fast at av forskriften for sykehjem av 14.11.1988 § 4-11 går frem at "utflytting mot beboernes ønske kan bare finne sted når faglige grunner taler for det og det er ordnet med annet opphold". Ca. 40 pasienter hadde et sykehjemstilbud frem til 2004. Uten videre ble mange av disse flyttet fra sykehjem inn i egen bolig - omsorgsbolig - med manglende pleietilbud og utgifter som førte til at trygden ofte ikke strakk til. Det er et mål at tilbudet av sykehjemsplasser skal tilsvare 25 % av befolkningen over 80 år i kommunen. Sykkylven er svært langt fra dette målet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har som grunnlag for svar på spørsmålet fra representanten Nesvik innhentet opplysninger fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fylkesmannen opplyser at Sykkylven kommune nå har 30 sykehjemsplasser og 90 omsorgsleiligheter som også er døgnbemannet. I hver enkelt omsorgsbolig bor kun en beboer, eller ektepar.

Videre opplyser fylkesmannen om at kommunen på bakgrunn av en spesiell situasjon fikk behov for to sykehjemsplasser utover det man i utgangspunktet har tilgang på. Dette ble løst ved at man i dag benytter en omsorgsbolig som to sykehjemsplasser, der to personer deler bad.

Imidlertid opplyser fylkesmannen at kommunen i byggefasen rundt 2004 benyttet nye omsorgsboliger midlertidig som institusjon.

På bakgrunn av opplysninger fra fylkesmannen i Møre og Romsdal ser jeg ikke behov for at ta særskilt stilling til omsorgstjenesten i Sykkylven kommune.