Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:268 (2007-2008)
Innlevert: 22.11.2007
Sendt: 22.11.2007
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 29.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at et av Drammen bys største miljøproblem løses, flytting av godsterminalen i Nybyen (nær Strømsø sentrum)?

Begrunnelse

Drammens Tidende kunne nylig opplyse at Jernbaneverket ikke vil flytte godsterminalen i Nybyen før etter 2019.
Terminalen i Nybyen i Drammen er av de viktigste i det nasjonale transportnettet. Planen for denne terminalen og for de andre i landet er at godstransporten skal fordobles innen 2020. Det betyr at det vil losses og lesses stadig flere containere i sentrum av Drammen. Derfor legger Jernbaneverket opp til at kapasiteten, blant annet i Nybyen, skal økes. Med de store miljøkonsekvenser dette vil ha.
Jernbaneverket legger til at det i Drammen kan bli aktuelt med en ny lokalisering av terminalen, men det vil først skje om 10-15 år.
Fremskrittspartiet har en rekke ganger tatt til orde for at godsterminalen i Nybyen må vekk. Byen tåler ikke strømmen av trailere til og fra godsterminalen - dette gir både forurensning og støy som er langt over det akseptable.
Ifølge avisen DT behandles det i dag rundt 45 000 containere årlig i Nybyen. Så vidt jeg forstår er det mulig at man vil øke dette til 90000 containere.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Godstransporten på jernbane har økt betydelig de siste årene. Frå 2003 til 2005 økte innenlands godstransport med jernbane med nesten 50 prosent. Veksten har fortsatt i 2006 og 2007, og ser ut til å gjøre det også i 2008. I Jernbaneverkets stamnettutredning som ble lagt fram for ca. 1 år siden, ble det for de tyngste transportkorridorene lagt til grunn en årlig vekst på ca. 4-5 pst. fram mot 2020. En slik vekstbane vil gi om lag en dobling av volumene fram mot 2020. Samferdselsdepartementet arbeider sammen med Jernbaneverket med å utvikle en langsiktig godstransportstrategi for jernbanen, og vil komme tilbake til dette i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019.

Når det gjelder terminalen i Nybyen i Drammen, er det knyttet relativt stor usikkerhet til framtidig veksttakt. Investeringer på Alnabru Nord og ferdigstillelsen av en ny terminal i sør, vil antakelig påvirke den videre utvikling i Drammen slik at veksten kan bli noe lavere enn den ville vært uten utbygging i Oslo. Jernbaneverket vil derfor følge markedsutviklingen for Nybyen spesielt nøye over de neste årene.

Jernbaneverket har i samarbeid med Drammen og Lier kommuner, Buskerud fylkeskommune og Drammen havn fått utarbeidet en mulighetsstudie hvor det er sett på alternative løsninger for en ny jernbaneterminal på Holmen i Drammen. Denne har vist at en ny terminal vil koste over 500 mill. kr. Samferdselsdepartementet har derfor bestemt at videre planlegging av ny godsterminal i Drammen skal underlegges ekstern kvalitetssikring i tidlig fase (KS1). Både behov, mål for prosjektet, krav til effekter og funksjonalitet, samt alternative lokaliseringer og løsningskonsepter, vil bli utredet.

Det vil i 2008 bli igangsatt en prosess for gjennomføring av KS1. I første omgang må det utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) som vurderer ny godsterminal i Drammen i sammenheng med eksisterende og nytt vegsystem, samt foreliggende og framtidige byutviklingsprosjekter i Drammen. Det vil bli lagt opp til samarbeid med lokale myndigheter i dette arbeidet. Den ferdige KVUen vil bli sendt på høring til fylkeskommunen og kommunene. Basert på KVU, høringsuttalelser og KS1 vil Regjeringen fatte beslutning om valg av konsept for framtidig baneterminal i Drammen, samt videre framdrift og planlegging.

Jeg tillater meg å bemerke at med det lavere investeringsnivået for jernbanen som Fremskrittspartiet foreslår, vil de økonomiske mulighetene for å få realisert en flytting av godsterminalen i Nybyen og andre tiltak på jernbaneområdet bli mer krevende.