Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:269 (2007-2008)
Innlevert: 22.11.2007
Sendt: 22.11.2007
Besvart: 29.11.2007 av justisminister Knut Storberget

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden se for seg etablering av en ny avdeling ved politihøgskolen et annet sted enn Oslo og Bodø?

Begrunnelse

I St.prp. nr I (2007-2008) fra Justis- og politidepartementet i kapittelet utdanning - politihøgskole på side 111 er det vist til at det høye opptaket på 432 studenter til grunnutdanning skal fortsette i 2008. Det sies videre at skal det antallet videreføres framover, må kapasiteten på Politihøgskolen økes.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For å sikre tilgang på politiutdannet personell ble det i 2007 tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. Det rekordhøye opptaket videreføres i 2008. Et vedvarende opptak på nåværende eller høyere nivå vil medføre kapasitetsproblemer ved Politihøgskolens anlegg i Oslo. Det er derfor satt i gang flere utredninger med sikte på å vurdere kapasitet og lokalisering av Politihøgskolens tilbud på kort og lang sikt.

Justisdepartementet har bedt Politidirektoratet om å vurdere en eventuell utvidelse av kapasiteten, ulike løsningsalternativer og økonomiske konsekvenser. Her vil også hensiktsmessigheten ved å opprette ytterligere en avdeling bli vurdert.

Parallelt med dette arbeidet pågår det en studie omkring etablering av en ny Politihøgskole i Oslo. Dette arbeidet pågår i regi av Statsbygg siden Politihøgskolen er å betrakte som et formålsbygg.

Samtidig vurderes midlertidige løsninger som sikrer PHS muligheten til å ta opp et tilstrekkelig antall studenter også de neste år, i påvente av at nybygg eller andre permanente løsninger kan etableres.

Før disse utredningene foreligger er det ikke mulig å ta stilling til lokaliserings-alternativer andre steder i landet.