Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:273 (2007-2008)
Innlevert: 22.11.2007
Sendt: 23.11.2007
Besvart: 03.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det går frem av St.prp. nr. 1 (2007-2008) at finansministeren jobber med kildeskatt på pensjon for pensjonister som er utflyttet og har bosatt seg i utlandet.
Hvor mye høyere skatt kan f.eks. pensjonister som er emigrert til Spania forvente seg, og kan finansministeren opplyse hvilke andre skjerpelser Finansministeren med for tiden jobber med for å skatte vanlige folk hardere?

Begrunnelse

Det går frem av St.prp. nr. 1 (2007-2008) at Finansdepartementet arbeider med et høringsnotat om kildeskatt på pensjoner som utbetales fra Norge til personer som er bosatt i utlandet. Dette kan bety betydelige skatteskjerpelser for eksempelvis pensjonister emigrert til Spania. Det ønskes opplyst når høringsnotatet er klart og blir sendt på høring, hva det vil inneholde noe mer spesifikt, samt hvor store skatteskjerpelser og problemer med byråkratiet både i Norge og Spania en eventuell endring forventes å innebære for eksempelvis pensjonister emigrert til Spania.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I St.prp. nr. 1 (2007-2008) ble det opplyst at Finansdepartementet arbeider med et høringsnotat om innføring av kildeskatt på pensjoner som utbetales fra Norge til personer som er bosatt i utlandet. Videre ble det opplyst om at det tas sikte på utsendelse i løpet av høsten 2007. Innholdet i høringsnotatet vil framkomme når dette blir sendt ut.

Jeg nevner likevel det generelle poeng at skattlegging etter de til enhver tid gjeldende interne regler kun skjer innenfor det Norge har adgang til etter skatteavtale. For eksempel innebærer Norges skatteavtale med Spania at skatt av pensjonsinntekter kun skal betales til bostedslandet. Pensjonister bosatt i Spania berøres derfor ikke av eventuelle endringer i de norske reglene på dette området så lenge skatteavtalen ligger fast. Departementet har ikke tatt stilling til hva som skal foreslås i høringsnotatet.

Departementets prioriterte oppgaver med hensyn til skattesystemet framgår av St.prp. nr. 1 (2007-2008).