Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:277 (2007-2008)
Innlevert: 22.11.2007
Sendt: 23.11.2007
Besvart: 28.11.2007 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Styret til Høgskolen i Østfold har etter en lang prosess fattet et vedtak om at ingeniørutdanningen skal flyttes til Fredrikstad. Næringslivet i Fredrikstad og kommunen har lyktes med å reise den kapitalen som kan sikre selve flyttingen. Undertegnede har nå mottatt signaler om at departementet er involvert i en prosess sammen med Halden kommune som i realiteten betyr en omkamp om lokaliseringen.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte dette?

Begrunnelse

Som nevnt har det vært en lang prosess i styret ved Høgskolen om fremtidig lokalisering av ingeniørutdanningen. Signaler fra departementet var at en slik flytting måtte skje innenfor de økonomiske rammene høyskolen rådde over. Derfor har næringslivet og kommunen stilt opp og reist den nødvendige kapital som kan sikre selve flyttingen. Østfold fylke som et gammelt industrifylke i omstilling har stort behov for realfagkompetanse både i forhold til eksisterende næringsliv og i lys av innovativ virksomhet og omstillingsprosesser. Det er derfor nødvendig å få avklart fremtidig lokalisering så raskt som mulig.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Spørsmålet omhandler prosessen omkring lokalisering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Østfold og høyskolens vedtak om å flytte Avdeling for ingeniør- og realfag til Fredrikstad og å samlokalisere den med Avdeling for helse- og sosialfag. Det bes om en bekreftelse eller avkreftelse på om "Departementet er involvert i en prosess sammen med Halden kommune som i realiteten betyr en omkamp om lokaliseringen."

Kunnskapsdepartementet har i brev av 1. november 2007 fra Halden kommune v/ordføreren blitt orientert om Halden kommunes tilbud i brev av 29. oktober 2007 til Høgskolen i Østfold om lokaler for ingeniørutdanningen i et nybygg på Remmen, hvor høyskolens avdelinger i Halden nå er lokalisert. I tillegg inneholder tilbudet fra Halden kommune finansiering av fem vitenskapelige stillinger for Høgskolen i Østfolds avdelinger i Halden. I brevet til departementet blir det gjort nærmere rede for de økonomiske betingelsene som knyttes til tilbudet. Jeg har forstått det slik at styret ved høyskolen er blitt orientert om tilbudet fra Halden kommune, men at saken ikke er realitetsbehandlet av styret.

Jeg er videre kjent med at høyskolens administrasjon er i dialog med en utleier i Fredrikstad om en avtale om leie av lokaler for Avdeling for ingeniør- og realfag. Så vidt jeg er orientert, vil omfanget av en leieavtale være slik at høyskolen ikke selv kan inngå denne uten at saken har vært lagt fram for departementet.

Jeg viser også til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Gåsvatn, besvart i brev 29. januar 2007 av statsråd Øystein Djupedal der det ble redegjort for at høyskolen innenfor sine rammer selv kan avgjøre lokalisering. Det statlige økonomiregelverket med tilhørende retningslinjer forutsetter imidlertid at en i spørsmål som gjelder inngåelse av leiekontrakter og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret, vurderer mulige alternativer og vilkårene for disse. For å sikre at retningslinjene blir fulgt, og at det inngås avtaler som er gunstigst mulig for staten, har departementet i brev av 27. november 2007 bedt Høgskolen i Østfold vurdere alle aktuelle alternativer for lokalisering av Avdeling for ingeniør- og realfag og betingelsene i disse.