Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:276 (2007-2008)
Innlevert: 22.11.2007
Sendt: 23.11.2007
Besvart: 30.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har flere ganger varslet en gjennomgang av støtteordningen for fornybar energi. En slik gjennomgang er kjærkommen. I svar på Dokument nr. 15 (2007-2008), Spørsmål nr. 48, skriver dog statsråden: "Eventuelle justeringer i ordningen vil da gjelde for kraftproduksjon fra anlegg som bygges etter at endringer i ordningen er vedtatt." Med en slik tilnærming kan mange aktører bli sittende på gjerdet inntil videre, i frykt for at de går glipp av en enda høyere støttebeløp senere.
Hvordan vil statsråden unngå slike utsettelser?

Begrunnelse

Det vises til en tilsvarende situasjon da Stortinget vurderte grønne sertifikater i forrige stortingsperiode. Da gikk daværende energiminister Einar Steensnæs ut og lovet at alle som investerte i "grønn kraftproduksjon" etter 01.01.04 var garantert å få delta i systemet med grønne sertifikater.
Enkelte aktører hevderer at de fra OED har fått bekreftet at alle prosjekter realisert etter 1.1.04 kan gå over på et nytt/bedre støttesystem hvis det kommer på plass. Da er det viktig å få avklart om det kun gjelder det støttenivået som da gjelder ved overgang, eller om man alltid kan være sikker på å få delta på det beste nivået.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Fornybar energi er en av Regjeringens viktigste satsingsområder. Vi ønsker å bidra til å utløse investeringer i fornybar energi. Regjeringen har vedtatt å innføre en støtteordning for fornybar elektrisitet, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007) om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder. Støtteordningen er forutsigbar og gir investorene sikkerhet for støtte for produksjonen over 15 år når de inngår kontrakt med Enova. I budsjettet for 2008 er det foreslått en ramme for ordningen på 630 mill. kroner.

Vi ønsker å få denne støtteordningen raskt på plass basert på eksisterende vedtak. Den omtalte gjennomgangen av alle virkemidler for økt produksjon av fornybar energi har høy prioritet, men vil ta noe tid.

Støtteordningen må notifiseres og godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. Olje- og energidepartementet har pågående diskusjoner med ESA om notifikasjonen. Som jeg redegjorde for i Stortinget onsdag 28. november har ESA gitt signaler om at de sannsynligvis ikke vil kunne godkjenne ordningen før jul. Ordningen kan derfor ikke tre i kraft 1. januar 2008.

Olje- og energidepartementet vil vurdere ordningen i lys av utviklingen i markedet, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007). Eventuelle justeringer i ordningen vil da gjelde for kraftproduksjon fra anlegg som bygges etter at endringer i ordningen er vedtatt.