Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:282 (2007-2008)
Innlevert: 26.11.2007
Sendt: 27.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mener statsråden at situasjonen beskrevet i begrunnelsen er i tråd med Regjeringens overordnede nasjonale politikk, og hvilke grep vil statsråden ta for å hindre at denne godsmengden vi her snakker om, risikerer å bli flyttet fra bane til vei på grunn av ledelsen ved Drammen Havns håndtering av denne saken?

Begrunnelse

Drammen er et viktig knutepunkt for godstransporten i Norge. Selskapet RTD (Rail Solutions Norway) driver med transport av vognlast på jernbane i tillegg til at de er landets eneste terminaloperatør for jernbane. I 2007 ligger selskapet an til å transportere gods tilsvarende 25 000 trailere til/fra Norge på jernbane. Problemet til selskapet er at Drammen kommune sammen med ROM eiendom nå har inngått intensjonsavtale om en helt annen benyttelse av området enn dagens. På deler av det området som RTD i dag benytter til sin virksomhet (leie av Rom Eiendom). Selskapet har forsøkt å skaffe seg alternative midlertidige arealer i påvente av utbygging på Holmen/Lierstranda, men dette har så langt vist seg å være svært vanskelig. Dette skyldes ikke minst at selskapet føler at de blir møtt med en kald skulder av ledelsen ved Drammen Havn. Dersom det ikke raskt kommer på plass en midlertidig løsning, vil dette bety at deler av selskapets virksomhet må legges ned, og at store godsmengder må flyttes tilbake på veien. Dette er en løsning som ikke bør være ønskelig fra Regjeringens side, da dette både vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt og en tilnærmet miljømessig skandale.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Godstransporten med jernbane har hatt en sterk og svært gledelig vekst de senere årene. Dette har også gitt nye utfordringer i utviklingen av jernbaneinfrastrukturen. Jernbaneverket har derfor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019, nylig lagt fram sitt forslag til strategi for utviklingen av godstransporten på bane i årene framover. Utviklingen av godsaktivitetene i Drammen er den del av denne strategien. Ved siden av kombitransporter, som er den transportformen det særlig er satset på i Norge de senere årene, har det i Drammen også vært en sterk vekst i vognlastmarkedet. Denne virksomheten ivaretas av terminaloperatøren RTD (Rail Terminal Drammen).

Veksten i godsaktiviteten i Drammen medfører også økende behov for terminal- og sporkapasitet. Både terminalen i Nybyen, som i hovedsak er benyttet til håndtering av kombitransporter (men også noe vognlast), og terminalområdet på Sundland hvor vognlastaktiviteten har sitt hovedområde, er under sterkt press som arealer for byutvikling. Det gamle jernbaneområdet på Sundland er delt mellom NSB/ROM Eiendom AS og Jernbaneverket. RTD leier terminalområde på Sundland av ROM, i tillegg til å benytte Jernbaneverkets spor- og skifteområde. ROM har gjennom reguleringsplaner for området signalisert ønsker om byutvikling, og disse planene er nå konkretisert gjennom intensjonsavtale med Drammen kommune og Strømsgodset Idrettsforening (SIF) om utvikling av nytt stadionbygg, bygging av atkomstveier og bolig- og næringsutvikling. Planene omfatter også deler av Jernbaneverkets sporarealer. Rekkefølgebestemmelser i gjeldende reguleringsplan setter begrensninger for omdisponeringer så lenge sporområdene er i bruk til jernbanedrift.

Jernbaneverket har med bakgrunn i de konflikter om arealbruk som har framkommet, tatt opp spørsmålet om å utrede bygging av ny terminal for både kombi- og vognlast i Drammensområdet. En mulighetsstudie som ble ferdigstilt tidligere i år, viste at kostnadene for en slik terminal sannsynligvis vil være over 500 mill. kroner, noe som utløser behov for å gjennomføre ekstern kvalitetssikring i tidlig fase (KS1). Denne prosessen vil bli igangsatt i 2008. Basert på KS1 vil Regjeringen fatte beslutning om valg av konsept for framtidig godsterminalløsning i Drammen.

For å avhjelpe behovene for spor- og terminalkapasitet på kort sikt, og legge til rette for fortsatt utvikling av vognlasttransport til området, har Jernbaneverket i samråd med RTD søkt å finne alternativer til Sundland. Jernbaneverket er for tiden i dialog med Drammen kommune, Drammen Havn, ROM Eiendom og RTD for å finne løsninger på kort og mellomlang sikt, inntil et alternativt terminalområde kan realiseres. Regjeringen og departementet er svært opptatt av at den positive utviklingen i godsaktiviteten kan fortsette - også i Drammensområdet.

Jeg viser for øvrig også til mitt svar på spørsmål 268 av 29. november 2007.