Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:283 (2007-2008)
Innlevert: 26.11.2007
Sendt: 27.11.2007
Besvart: 06.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvilket tilbud mener statsråden at et sykehus skal tilby for å kalles et sykehus, og vil statsråden gripe inn for å hindre nedleggelser av fødeavdelinger og kirurgiske avdelinger ved sykehusene i Telemark hvis helsestyrene går inn for dette for å spare penger?

Begrunnelse

Sykehusene i Telemark, underlagt Helse Blefjell, står i fare for å miste sine fødeavdelinger, og kanskje kirurgiske avdelinger som en del av en sparepakke. Regjeringen har lovt at det ikke skal nedlegges sykehus under denne regjeringen, men man ser at mange sykehus nå planlegger å legge ned avdelinger. Får denne utviklingen fortsette, så kan man spørre seg om lovnaden til Regjeringen har noen verdi. Så lenge man ikke har en klar formening om hva som skal være av tilbud på et sykehus, så kan man i realiteten "slakte" sykehuset for tilbud uten å bryte løftet fra Regjeringen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil dessuten videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen, jf. Soria Moria- erklæringen.

Som omtalt i Nasjonal helseplan (2007- 2010) gir både befolkningens behov for helsetjenester og den medisinskfaglige utviklingen et godt grunnlag for å utvikle livskraftige lokalsykehus. Lokalsykehusene skal ha en oppgavefordeling basert på befolkningens behov, og med et tilbud som er kvalitetsmessig forsvarlig og godt. Med sin nærhet til pasientene og til kommunehelsetjenesten representerer lokalsykehusene en trygghetsbase i befolkningen. Dette gjelder ikke minst for syke eldre, og for pasienter med vanlige kroniske lidelser, livsstilssykdommer, psykiske lidelser, rusavhengighet, behov for rehabilitering mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor pålagt de regionale helseforetakene å innrette tilbudet ved lokalsykehusene mot å møte helsetjenestebehovene til de store pasientgruppene og pasienter som krever tett oppfølging. Herunder skal de regionale helseforetakene påse at det er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom lokalsykehusene og regionsykehusene når det gjelder de mer spesialiserte helsetjenestene, jf. Oppdragsdokument 2007.

Når det gjelder Blefjell sykehus HF spesielt, opplyser Helse Sør-Øst RHF at det her pågår en diskusjon om endringer i arbeidsdeling og tilpasninger i tjenestetilbudet mellom lokalsykehusene i Kongsberg, Notodden og Rjukan. Som ledd i prosjektet "Blefjell sykehus 2012" ble det i vår nedsatt flere arbeidsgrupper med nøkkelpersoner fra ledelsen, kliniske fagmiljøer, brukere og tillitsvalgte som fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til fremtidige løsningsmodeller. Det er også etablert et arbeidsutvalg med representasjon fra bl.a. ordførerne i de tre nevnte "vertskommunene". Hovedformålet med dette arbeidet har blant annet vært å vurdere beredskapsnivået ved de ulike driftsenhetene og få til en riktigere dimensjonering mellom medisin og kirurgi.

Arbeidsutvalgets forslag skal legges frem for styrebehandling i Helse Blefjell HF den 20. desember i år. Saken ligger med andre ord til behandling i foretakssystemet, og jeg ønsker derfor ikke å gi en spesifikk uttalelse nå. Det forutsettes naturligvis at løsninger som velges må ligge innenfor de rammer som er trukket opp i den nasjonale helsepolitikken.