Skriftlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:285 (2007-2008)
Innlevert: 26.11.2007
Sendt: 27.11.2007
Besvart: 03.12.2007 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Norge har inngått forskningsavtalar med ei rekkje land. På mange område er Israel leiande når det gjeld forskning og ulike høgteknologiske miljø. Landet har ein høg FoU-andel rekna i høve til BNP. Landet har bilaterale forskningsavtalar med 22 land, m.a. med Sverige og Finland. Regjeringa har sagt at den vil auka handelen med Israel. Ein forskningsavtale vil kunna vera eit viktig bidrag til dette.
Vil statsråden ta initiativ til at det vert inngått ein forskningsavtale med Israel?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til representanten Ingebrigt S. Sørfonns spørsmål om hvorvidt jeg vil ta initiativ til at det blir inngått en forskningsavtale med Israel.

I Soria Moria-erklæringen og i den siste forskningsmeldingen legges det føringer for norsk forskningspolitikk, også internasjonalt. Internasjonalt forskningssamarbeid er høyt prioritert; bl.a. skal Norge delta aktivt i europeisk forskningssamarbeid. I tillegg er bilateralt samarbeid med enkelte land utenfor Europa prioritert (USA, Russland, India, Japan, Kina og Sør-Afrika). Vi har forskningsavtaler med samtlige av disse, med unntak av Kina som er under sluttforhandling.

Utgangspunkter for en avtaleinngåelse på forskningsområdet er at det eksisterer en betydelig interesse i norske forskningsmiljøer og i norsk næringsliv for styrket samarbeid, og et behov for å formalisere allerede etablerte samarbeidsrelasjoner. Institusjoner innenfor universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og norsk næringsliv har, så vidt meg bekjent, ikke uttrykt behov for en bilateral avtale på overordnet nivå mellom Norge og Israel. Jeg anser derfor at forskningssamarbeid med Israel bør kunne gjennomføres innenfor rammene av eksisterende samarbeidsavtaler, de internasjonale grunnforskningsorganisasjonene og -programmene og samarbeidet i EU-regi, herunder EUs rammeprogram for forskning, der både Israel og Norge er aktive deltakere.

Når dette er sagt, er regjeringen selvsagt opptatt av å bevare og styrke gode relasjoner til alle land i Midtøsten, og er følgelig også interessert i tiltak som kan bidra til å styrke relasjonene mellom landene i regionen. Med dette som utgangspunkt kunne man f.eks. sondere mulighetene for å etablere et trepartssamarbeid mellom Norge, Israel og Palestina med sikte på å styrke samarbeidsrelasjonene landene imellom på forskningsområdet. Jeg går gjerne inn i en videre dialog om et slikt initiativ.