Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:287 (2007-2008)
Innlevert: 26.11.2007
Sendt: 27.11.2007
Besvart: 03.12.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Den 24. oktober 2006 behandlet Stortinget et representantforslag fra FrP om sikker og forsvarlig skolebusstransport. En enstemmig komité ba Regjeringen vurdere behovet for endringer og presiseringer i vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter, eventuelt ny forskrift til opplæringsloven for å sikre elever en forsvarlig skoleskyss.
På bakgrunn av den tragiske bussulykken i Trøndelag vil jeg få spørre om hvordan Regjeringen har fulgt opp denne saken?

Begrunnelse

I Innst. S. nr 16 (2006-2007) ber en enstemmig komité Regjeringen vurdere behovet for endringer i vegtrafikklov med forskrifter ev. med ny forskrift til opplæringsloven. Komiteen stilte seg bak bekymringen fra elever, foreldre og lærere og andre som opplever skolebusstransport som utrygg. Komiteen ba også Regjeringen se på kostnadsfordelingen mellom kommunene og fylkeskommunen.
Samferdselsministeren har ved en senere anledning i Stortinget gitt uttrykk for at dette var en sak Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet skulle se på, men undertegnede har ikke registrert at Stortinget har fått noen tilbakemelding i sakens anledning.
Bussulykken i Verdal skjedde på et tidspunkt hvor det like gjerne kunne ha vært en full skolebuss med mange stående små barn i midtgangen som kunne ha forulykket. Vi har i Norge en nullvisjon når det gjelder antall trafikkskadde og trafikkdrepte og det er derfor viktig at vi ser på alle virkemidler og ikke skyver ansvaret mellom forvaltningsnivåene.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Spørsmålet om å lovfeste særlig sikring av skolebarn har vært oppe i Stortinget en rekke ganger. Jeg viser blant annet til behandling av Dokument nr. 8:68 (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Svendsen, Rød, Hedstrøm, Sortevik og Nistad om forbud mot å transportere skolebarn og ungdom stående i skolebuss. Spørsmålet om sikkerhet i skolebusser er også debattert i spørretimen i Stortinget 26. april 2006.

Transport av skoleelever er regulert av ulike regelsett. Det følger av opplæringsloven

§ 13-4 og privatskoleloven 3-7 at det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppfylle de fleste skyssrettighetene til skoleelever, og følgelig også ansvaret for å oppfylle elevens rett til et forsvarlig skysstilbud. Kommunen betaler refusjon til fylkeskommunen for grunnskoleelever etter persontakst. Kommunen har imidlertid ansvaret for skysstilbudet for grunnskoleelever som har rett til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei.

I opplæringsloven § 7-1 tredje ledd heter det at departementet gir nærmere forskrifter om tryggheten til elevene under skoleskyssen. Forskriftshjemmelen er pr. i dag ikke tatt i bruk. I forarbeidene til loven, Ot. prp. nr. 72 (2001-2002), legges det til grunn at hjemmelen først og fremst er ment å skulle anvendes ved mobbing og lignende problemer under transport av skolebarn.

Den enkelte fylkeskommune/kommune har stor frihet til å utforme tilbudet om skoleskyss. Fylkeskommunen/kommunen kan gjennom avtaler med transportører opprette egne transporttilbud av skolebarn og i den forbindelse stille særskilte krav til sikring. Transport av skolebarn blir i dag gjennomført på ulike måter: blant annet som egne skoleruter, men ofte også som en integrert del av det ordinære kollektivtilbudet. Jeg ser det derfor ikke som hensiktsmessig å innføre egne bestemmelser i forskrift til opplæringsloven om sikkerhet ved transport av skolebarn utover de lovbestemte krav om forsvarlig skyssordning.

Jeg vil i det følgende også redegjøre kort for regleverket og aktuelle prosesser på Samferdselsdepartementets område.

Transport av skolebarn omfattes av vegtrafikklovgivningens regler om sikring av passasjerer. Vegtrafikklovgivningens regler på området er i stor grad utledet av de plikter Norge er pålagt gjennom EØS-avtalen. Vegtrafikkloven og yrkestransportloven sier at transporten skal utføres med et transportmiddel som tilfredsstiller gjeldende krav til trygghet, utført av en transportør som tilfredsstiller de kravene som gjelder for å drive persontransport mot vederlag.

Samferdselsdepartementet utlyste 14. september 2007 en konkurranse for å innhente tilbud om utredning av risikoeksponering og sikkerhet knyttet til transport av skolebarn i buss. Samferdselsdepartementet inngikk 24. oktober 2007 avtale med SINTEF om konsulentbistand til oppdraget - Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn i buss. Utredningsprosjektet skal blant annet kartlegge fylkeskommunenes tilbud innen skoleskyss, gjennomføre en risiko- og ulykkesanalyse basert på studie av forskjellige ulykkestall/spørreundersøkelser m.v. hvor sikkerheten knyttet til ståplasser, av- og påstigning, krav til materiell og bruk av sikkerhetsbelter og -utstyr vurderes. SINTEF skal i tillegg gjennomføre nytte-/kostnadsberegninger i forhold til sitteplasser versus ståplasser for barn i buss.

Denne utredningen vil ligge til grunn for Samferdselsdepartementets videre arbeid med saken. På det nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt å endre forskrift til opplæringsloven når det gjelder sikkerheten til elevene under skoleskyss. Jeg vil nå avvente ovennevnte utredning fra Samferdselsdepartementet, og vil på bakgrunn av denne eventuelt vurdere behovet for ytterligere oppfølging fra Kunnskapsdepartementets side.