Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:289 (2007-2008)
Innlevert: 27.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 05.12.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Ved endring i arbeidsmiljøloven i 2005 ble paragraf 46.10, om mulighet for Arbeidstilsynet til å gi dispensasjon for arbeid av sosial karakter, opphevet. Skedsmo kommune sier dette er blant årsakene til at de må nedlegge en fritidsklubb da de ikke får forlenge avtaler med medarbeidere, sjøl om disse ønsker det.
Kan statsråden bekrefte at endringene av arbeidsmiljøloven har disse konsekvensene og hva kan eventuelt gjøres for å gi kommunalt ansatte mulighet til fortsatt å bidra i arbeid av sosial karakter?

Begrunnelse

Skedsmo kommune opplyser at de har store problemer med å rekruttere til engasjementer som klubbledere, klubbarbeidere, fritidskontakter, støttekontakter og avlastere. Dette er oppgaver som har vært løst gjennom avtaler om deltidsstillinger, ofte 4 timer pr. uke og en stillingsbrøk på 7,8%, og som har vært interessante for lærere og andre kommunalt ansatte. Etter endringene av arbeidsmiljøloven i 2005, hvor muligheten for Arbeidstilsynet til å gi dispensasjon for arbeid av sosial karakter ble fjernet, hevder kommuner at de ikke lenger har anledning til å inngå denne typen arbeidsavtaler. To lærere som ønsket å videreføre sitt engasjement som klubbledere, har ikke fått forlenget sin arbeidsavtale. Det har heller ikke vært mulig å rekruttere andre til stillingene og fritidsklubben blir av denne grunn lagt ned. Kommunen opplyser at lovendringene har gjort det svært vanskelig å rekruttere også til andre arbeidsoppgaver av sosial karakter, sjøl om dette tidligere var en populær mulighet til ekstra inntekt og arbeidserfaring innen relevante områder for personer som er ansatt i andre kommunale stillinger og etater.
- Fagforbundets leder i Skedsmo sier til media at situasjonen oppleves som et svært uheldig utslag av endringene i arbeidsmiljøloven - "mye er bra med endringene, men slett ikke dette".
Jeg antar de konsekvensene av lovendringene jeg beskriver, er en utilsiktet effekt av for øvrig nødvendige endringer i arbeidsmiljøloven.Med bakgrunn i dette tillater jeg å stille statsråden spørsmålet over.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er riktig at den tidligere muligheten Arbeidstilsynet hadde til å tillate en lengre alminnelig arbeidstid for arbeidstakere som frivillig påtar seg arbeid av sosial karakter i tillegg til sitt ordinære arbeid for samme arbeidsgiver, ikke er videreført i den nye arbeidsmiljøloven. Jeg kan imidlertid ikke se at konsekvensen av denne endringen er at fritidsklubber må nedlegges.

I forbindelse med arbeidet med ny arbeidsmiljølov ble det ikke vurdert som nødvendig å videreføre tidligere § 46 tiende ledd. Gjennomgående ble også de nye arbeidstidsbestemmelsene utformet med tanke på at partene gjennom tariffavtaler i større utstrekning skulle inngå avtaler om særlige ordninger fremfor at Arbeidstilsynet skulle gi dispensasjoner.

Ved de innstramninger som ble gjort i arbeidsmiljøloven av 2005 av sittende regjering, ble ikke denne bestemmelsen eksplisitt vurdert. Blant annet som følge av disse innstramningene ble det ved lovendring 15. desember 2006 åpnet opp for en viss utvidelse av dispensasjonsadgangen til Arbeidstilsynet når det gjaldt enkelte særlige ordninger, jf. § 10-12 sjette og sjuende ledd. En viktig forutsetning for denne utvidelsen av dispensasjonsadgangen var imidlertid at Arbeidstilsynet bare skulle gi dispensasjon i de tilfeller partene selv ikke hadde kompetanse til å inngå tilsvarende arbeidstidsordning gjennom tariffavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 åttende ledd.

Ditt spørsmål er direkte knyttet til en problemstilling i Skedsmo kommune og jeg antar at det særlig er innenfor kommunal sektoren det vil være aktuelt å påta seg slikt arbeid av sosial karakter i tillegg til sitt ordinære arbeid for samme arbeidsgiver. Innenfor denne sektoren vil normalt arbeidstakerne være organisert i fagforeninger som har innstillingsrett og de vil således ha kompetanse til å inngå tariffavtale etter arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd som åpner opp for slikt ekstraarbeid av sosial karakter.

Også i de tilfeller der arbeidstakerne ikke kan inngå tariffavtale etter § 10-12 fjerde ledd vil det imidlertid være mulig å arbeide frivillig utover ordinær arbeidstid. Jeg viser til at de fleste har en ordinær arbeidsuke på 37 ½ time, mens loven opererer med en alminnelig arbeidstid på 40 timer som kan gjennomsnittsberegnes over en periode på ett år. Selv uten tariffavtale vil det derfor være mulig å avtale 2 ½ time ekstra arbeid hver eneste uke eller 4 timer ekstra i ca 30 av årets uker dersom det inngås en individuell avtale om gjennomsnittsberegning etter arbeidsmiljøloven § 10-5.

Jeg mener derfor at arbeidsmiljøloven samlet sett gir tilstrekkelig muligheter for at kommunalt ansatte fortsatt kan bidra med arbeid av sosial karakter dersom partene selv tar initiativ til å få etablert de nødvendige avtaler.