Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:290 (2007-2008)
Innlevert: 27.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 07.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Vestfold Fylkeskommune vil, etter positive signaler fra Finansdepartementets politiske ledelse, søke om å få anledning til å forskuttere anleggskostnader til utbygging av dobbeltspor Tønsberg-Barkåker på Vestfoldbanen.
Betyr dette at departementet nå vil åpne for at fylkeskommuner, kommuner og ev. private finansieringskilder kan forskuttere samferdselsprosjekter som ikke får plass i de ordinære budsjetter og med garanti om tidfestet senere oppdekning i kommende budsjetter?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har ikke gitt signaler til Vestfold fylkeskommune om å forskuttere anleggskostnader til utbygging av dobbeltspor Tønsberg - Barkåker på Vestfoldbanen.

Samferdselsdepartementet har i dag fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring og post 60 Forsøk, slik at samlete løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 800 mill. kroner. Denne ordningen skriver seg tilbake til 1970-tallet. Det er ikke en tilsvarende forskutteringsordning for jernbaneformål, men en henvendelse fra fylkeskommunen vil selvsagt bli vurdert seriøst, og behandlet av ansvarlig fagdepartement.

Det har vært store økninger i bevilgningene til Jernbaneverket og Statens vegvesen i statsbudsjettet for 2007 med nominelt henholdsvis 922 mill. kroner og om lag 1,2 mrd. kroner, og i statsbudsjettet for 2008 med nominelt henholdsvis 335 mill. kroner og 576 mill. kroner i forhold til saldert budsjett året før.

Forskuttering av midler til prosjekter innebærer at staten lånefinansierer utgifter til prosjekter i tillegg til de ordinære bevilgningene på statsbudsjettet, og at avdrag på lånene må dekkes av fremtidige års bevilgninger. Prinsipielt bør statlige utgifter til samferdselsprosjekter fremgå av statsbudsjettet når de påløper. Dersom en statlig utgift ikke synliggjøres på statsbudsjettet, vil dette innebære at utgiften ikke blir gjenstand for reell prioritering, og at statsbudsjettet gir et skjevt bilde av aktivitetsnivået i økonomien.

I tillegg bidrar forskutteringsordninger og andre låneordninger til å undergrave handlingsregelen, ettersom slike ordninger ikke endrer utgiftenes aktivitetsvirkning i økonomien. Omfattende låneordninger vil dermed kunne medføre svekket troverdighet til den økonomiske politikken. Forskuttering og andre typer lånefinansiering kan heller ikke begrunnes med statlig lånebehov.

Jeg viser for øvrig til Regjeringens vurdering av lånefinansiering i Gul bok 2007 kap. 9.3 Budsjettering av investeringer.

Viktigheten av at statsbudsjettet synliggjør den reelle sammenhengen mellom pengebruken på statsbudsjettet og aktiviteten i norsk økonomi vises tydelig når vi som nå er inne i en høykonjunktur med tiltakende kostnadsvekst i deler av økonomien, trolig særlig i bygge- og anleggsbransjen. Eksempelvis har følgende veg- og jernbaneprosjekter ikke kunnet gjennomføres innenfor den vedtatte kostnadsrammen, som tidligere kommunisert overfor Stortinget i ulike sammenhenger:

- Ny Kråkerøyforbindelse i Østfold: Anleggsstart er utsatt som følge av forventet kostnadsøkning på prosjektet. Arbeidet med avgrenset ekstern kvalitetssikring er påbegynt.

- Hardangerbrua: Anleggsstart er utsatt som følge av markedssituasjonen. Anbudsåpning på tilførselsvegene viste en kostnadsøkning på 38,4 pst. i forhold til overslaget for tilførselsvegene. Det skal på denne bakgrunn gjennomføres en ny avgrenset ekstern kvalitetssikring.

- Ny Nidelv bru i Trondheim: Anbudsprosessen er utsatt som følge av markedssituasjonen. Statens vegvesen har anslått at kostnadsoverslaget for prosjektet må økes med 43 mill. kroner til 140 mill. kroner, tilsvarende en økning på 44,3 pst. Det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av det nye kostnadsoverslaget.

- Bybanen i Bergen: Kostnadsrammen for prosjektet er foreslått økt med om lag 483 mill. kroner til 2 400 mill. kroner, tilsvarende en økning på 25,2 pst.

- Nytt dobbelt jernbanespor mellom Stavanger - Sandnes: Jernbaneverket har anslått at kostnadsrammen for prosjektet må økes med 389 mill. kroner til 2 040 mill. kroner, tilsvarende en økning på 23,6 pst. Det foretas nå en ekstern gjennomgang av det nye kostnadsoverslaget.

- Fjernstyring av jernbanestrekningen Bodø - Mosjøen: Jernbaneverket har anslått at kostnadsoverslaget for prosjektet må økes med 210,8 mill. kroner til 596,8 mill. kroner, tilsvarende en økning på 54,6 pst. Det foretas nå en ekstern gjennomgang av det nye kostnadsoverslaget.

- Ny E16 Wøyen - Bjørum: Kostnadsoverslaget for prosjektet er foreslått økt med samlet 250 mill. kroner til 1 197 mill. kroner, tilsvarende en økning på 26,4 pst.