Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:291 (2007-2008)
Innlevert: 27.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil det innenfor dagens lovverk og gjeldende forskrifter være anledning til å tvinge grunneiere til å akseptere motorferdsel på egen utmark som ikke er begrunnet i tungtveiende nasjonale interesser eller beredskap, og ser statsråden eventuelt noe behov for å endre lov eller forskrift på dette området?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har i § 10 en bestemmelse om at denne loven ikke innskrenker den adgang grunneier eller bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.

Denne adgangen er imidlertid ikke uten unntak. For enkelte kjøreformål som loven omtaler, kan ikke grunneier motsette seg kjøring på sin grunn. Det gjelder f. eks. politiets tjenestekjøring og kjøring i forbindelse med redningsoppdrag.

Det vil også i visse andre tilfelle kunne være adgang til motorferdsel som grunneier ikke har gitt tillatelse til, når dette er hjemlet i annet lovverk enn motorferdselloven.

Et eksempel på dette er at friluftsloven § 35 hjemler såkalt inngrepsløyve som bl.a. kan gi anledning til å sette i verk tiltak for å lette ferdselen i utmark. Departementet har antatt at denne bestemmelsen gir anledning til å tillate maskinpreparering av skiløyper der grunneieren har nektet motorferdsel.

Jeg regner ellers med at problemstillingen omkring grunneierens rett til å nekte motorferdsel kan bli aktualisert i forbindelse med behandlingen av forslaget til endringer i motorferdselloven.