Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:293 (2007-2008)
Innlevert: 27.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 05.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Vegdirektoratet har inngått avtale med Euro Parking Collection (EPC) for innkreving av bompenger fra utenlandske feriegjester i Norge. Det er lett for turister å misforstå ulike typer bompengesystemer. Store innkassokrav i etterkant av en ferie vil kunne bli svært dårlig norgesreklame. Staten bruker mer enn 215 millioner på markedsføring av Norge. Gevinsten ved innkrevingen vil antagelig være begrenset.
Hva vil Regjeringen gjøre for å unngå at innkrevingen blir urimelig og stempler Norge som et svært dyrt reisemål?

Begrunnelse

Innkrevingen vil gi begrensede inntekter til bomselskapene. Det blir sendt regning til turistene hvis det er mulig å få inn minst 20% av kravet. Resten av beløpet vil EPC ha som betaling for innkrevingsarbeidet. Norske bomstasjoner har et mangfold av innkrevingsmetoder, og mange turister misforstår eller unnlater av andre årsaker å betale.
NHO Reiseliv mener i VG 25. november at utenlandske kjøretøy bør slippe bompengeavgift frem til et mer enhetlig system er på plass. Kjersti Danielsen Nordgård i Vegdirektoratet uttaler til VG at i samme sak at direktoratet ikke kan instruere bomselskapene til å la utlendinger kjøre gratis, og at dette i så fall krever en endring i takstretningslinjene, som må behandles av Samferdselsdepartementet og sannsynligvis også i Stortinget.
Norske og utenlandske reisende la igjen nesten 90 milliarder kroner i 2005. Næringen står for om lag 3,5 prosent av BNP og 7% av sysselsettingen i Norge. Sysselsettingen utgjør om lag 150 000 normalårsverk. NHO Reiseliv har gjort en meningsmåling blant landets 600 ordførere, rådmenn og kommuneledere. Konklusjonen fra målingen er klar: Det er reiselivet som har størst potensial i norske distrikter av samtlige næringer - og denne næringen har ifølge de spurte et større potensial enn man hittil har klart å utnytte.
Regjeringen har tidligere mottatt kritikk for dårlig koordinering av vedtak og politikk som har konsekvenser for reiselivsnæringen, blant annet knyttet til turistfiskekvote og NOx-avgift for cruiseferger med flere anløp etter hverandre langs kysten.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det foreligger ikke konkrete tellinger for utenlandstrafikken, men Statens vegvesen har anslått at den i gjennomsnitt utgjør i størrelsesorden 1-2 % av den totale trafikken i norske bompengeanlegg.

Finansieringsplanene for de ulike bompengeprosjektene er basert på en forventet trafikkmengde, og det skilles her ikke mellom norske og utenlandske kjøretøy. Et annet moment er hensynet til næringslivet. Det vil kunne bli oppfattet som et urimelig konkurransefortrinn dersom utenlandsk næringstransport får fritak fra bompenger i Norge og ikke norske næringstransporter.

Utenlandske kjøretøy i Norge kan deles i tre omtrent like store grupper. Dette er turister, utenlandske arbeidstakere og næringstransport. Siden det er vanskelig å skille mellom disse gruppene, må utgangspunktet inntil videre være at disse behandles likt.

Det er i dag to typer innkrevningsløsninger i Norge. Dette er automatiske bomstasjoner og bomstasjoner med betjent bod eller myntautomat. I de sistnevnte bomstasjonene er det skiltet for de ulike betalingsfeltene. Kjøretøy som passerer i AutoPASS feltet uten gyldig brikke, vil bli ilagt tilleggsavgift.

Ved passering i automatiske stasjoner sendes det først ut en faktura pålydende bompengetaksten. Det er kun i de tilfeller denne fakturaen ikke blir betalt, at det sendes ut krav om tilleggsavgift. I alle tilfeller sendes det to purringer (inkludert tilleggsavgift) før kravet sendes videre til inkasso.

Systemet er bygget opp slik at det skal være mulig for utenlandske bilister å gjøre opp for seg, men det er samtidig et betydelig fokus på å gjøre forbedringer. Utenlandske turister kan oppleve det vanskelig å sette seg inn i det norske bompengesystemet, og det arbeides derfor kontinuerlig med å forbedre informasjonen. Statens vegvesen arbeider blant annet med å gjøre bruk av AutoPASS-brikke/-avtale enklere for turister og utenlandske bilister, forbedring av informasjonen gjennom et samarbeid med Innovasjon Norge og bedre informasjon ved grenseoverganger og på ferjer på vei inn til landet.