Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:295 (2007-2008)
Innlevert: 27.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 05.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Regjeringen vil pålegge nordmenn med jobb i utlandet skatt på fri bolig. Det skal gjelde ansatte både i offentlig, privat og frivillig sektor. Regjerings-partiene har gitt etter for press fra ansatte i departementene og vil kompensere disse. Frivillige organisasjoner og deres ansatte i utlandet får ikke kompensert.
Hvor mye regner statsråden med at de frivillige organisasjonene og deres ansatte må betale i ekstra skatt i 2008, og hvordan kan statsråden forsvare forskjellsbehandling mellom disse og ansatte i departementene?

Begrunnelse

Høyesterett slo i dom av 27. februar i år fast at staten ikke kan pålegge bare ansatte i privat sektor en skatt på fri bolig i utlandet. Praksis har derfor vært ulovlig. Høyre har i Stortinget foreslått at ansatte både i privat, offentlig og frivillig sektor skal være fritatt for denne skatten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det har vært en fast og langvarig praksis for skattefrihet for fri bolig på tjenestested i utlandet for offentlige tjenestemenn. Denne praksisen fulgte opprinnelig av en fortolkning av den regelen som nå står i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav d, hvoretter godtgjørelse til dekning av økte levekostnader som utbetales til norsk tjenestemann i utlandet, ikke regnes som skattepliktig inntekt. Ansatte i frivillige organisasjoner er ikke omfattet av denne bestemmelsen, og har heller ikke vært det.

Departementet har ikke oversikt over hvor mange ansatte de frivillige organisasjonene har i utlandet og hvor mange av disse som vil være skattepliktige til Norge for fordelen av fri tjenestebolig. Det siste vil blant annet avhenge av hvor lenge de ansatte har vært stasjonert i utlandet og hvilke skatteavtaler Norge har med de aktuelle landene. Departementet har derfor ikke grunnlag for å anslå hvor mye de frivillige organisasjonene og deres ansatte må betale i skatt i 2008 som følge av fordelen ved fri tjenestebolig. I meget stor grad vil slike skatteinnbetalinger i den frivillige sektor gjelde tjenesteboliger som var skattepliktige også tidligere.

Når det gjelder departementsansatte, har departementene et ansvar for disse i egenskap av å være arbeidsgiver. I dette ligger blant annet at arbeidsgiver kan gå i dialog med de ansatte om endringer i lønnsvilkårene når de ytre rammebetingelsene endrer seg. Slik dialog mellom arbeidsgiver og ansatte kan også tenkes i den frivillige sektor. Arbeidsgivere i frivillig sektor må på selvstendig grunnlag ta standpunkt til om det skulle være grunnlag for å vurdere eventuelle kompensasjonsspørsmål.

Som kjent er den generelle skatteplikten for fri tjenestebolig i utlandet nå vedtatt i Odelstinget, og behandles i Lagtinget 6. ds. Denne generelle skatteplikten er vel begrunnet, bl.a. fordi den skaper større likhet mellom skattytere med reelt samme totale arbeidsinntekt. Naturalytelser bør i størst mulig grad inngå i skattegrunnlaget for den enkelte, slik at det ikke oppstår uheldige skatteforskjeller mellom kontant lønn og andre, større fordeler i arbeidsforholdet. Det offentliges støtte til den frivillige sektor er og skal være betydelig, men bør ikke skje på den måte at større naturalytelser til ansatte i denne sektoren spesielt fritas for beskatning. Det er heller ingen god grunn til at fri tjenestebolig i utlandet skal være skattefri, i motsetning til innenlandsk tjenestebolig.