Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:297 (2007-2008)
Innlevert: 27.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 04.12.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Utdyping og forbedringen av Værøy Havn vil utvilsomt styrke Værøysamfunnets fremtid, samtidig som fiskerinæringen og landindustrien får bedre og sikrere forhold. Imidlertid viser det seg (til Kystverkets overraskelse) at det finns en grunne midt i innseilingen som fortsatt skaper problemer for store fiske-fartøy.
Vil statsråden ta initiativ og bidra til at grunnen i innseilingen nå kan bli fjernet ifm. de gjenværende arbeider i havnen, slik at hele Værøy Havn kan få en optimal funksjon?

Begrunnelse

Da planen for utdyping av Røstnesvågen og innseilingen til havna ble lagt, ble ikke to undervannsskjær i innseilingen tatt med. Dette fordi grunnene ikke er korrekt avmerket på de gamle sjøkartene. Grunnene utgjør i dag et stort faremoment i og med at de ligger i den naturlige innseilingsleden. Kystverket er nå klar over de nevnte forhold. I og med at boreriggene nå er i ferd med å gjøre de avsluttende arbeider med spreging med prosjektet i Sørlandsvågen, vil det det både økonomisk og praktisk være svært gunstig å "ta" grunnene ifm. de eksisterende arbeider.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Røstnesvågen i Værøy havn har en dybde på 7 meter. I forbindelse med de pågående arbeidene i Værøy havn ble dybden i Røstnesvågen øket fra 6 m til 7 m, etter ønske fra brukerne av havna. Denne delen av havna i Værøy er dermed dimensjonert for fartøy med størrelse opp til 120 fot og med dypgående på ca 6,5 m. Havna har en naturlig begrensing av manøvreringsarealet til ca 60 meter, og dette legger begrensinger på hvilke fartøy som kan anløpe Røstnesvågen.

Fiskeri- og kystdepartementet har forelagt spørsmålet om fjerning av grunnene i innseilingen til Røstnesvågen for Kystverket. Kystverket har opplyst at fjerning av disse grunnene ikke vil løse de begrensningene som ligger i manøvreringsarealet inne i Røstnesvågen og i selve innseilingen til vågen. Det er i dag foretatt en midlertidig oppmerking. Når permanent oppmerking kommer på plass, vil seilingsleden bli opptil 10 meter bredere enn det den nå er.

Hovedhavna i Værøy er Sørlandsvågen, som skal åpnes for drift i 2008. Det vil da ikke være behov for at de større fartøyene går inn i Røstnesvågen. På denne bakgrunn har Fiskeri- og kystdepartementet sluttet seg til Kystverkets anbefaling om ikke å foreta ytterligere utdyping i seilingsleden inn til Røstnesvågen, men etablere en forsvarlig permanent oppmerking på stedet.