Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:298 (2007-2008)
Innlevert: 28.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Når bil som frakter farlig gods skal med riksveiferje, gjelder strenge sikkerhetsregler. Konsekvensene er at kapasiteten på ferjen som frakter slikt kjøretøy reduseres kraftig både mht. kjøretøy og passasjerer. Mange ferjesamband har pga. sterk trafikkvekst høy kapasitetsutnyttelse med gjenståing som konsekvens med normal trafikk.
Vil statsråden sørge for at det vurderes ordninger med varsling og transport av farlig gods på ferje slik at en på bedre måte kan unngå for store ulemper for ordinære reisende?

Begrunnelse

Jeg kan konkret viser til to eksempler fra Austevoll kommune i Hordaland i løpet av siste uke - der mange biler og passasjerer ble stående igjen når bil med dynamitt skulle med ferjen fra mellom Krokeide og Hufthamar.
Første uken etter åpning av Austevollsbrua 17.11.2007 har altså ferjereisende mellom Austevoll og Bergen opplevd å bli stående igjen på kaien og at ferjen seiler nesten tom pga. sikkerhetsbestemmelsene.
Jeg har forstått det slik at gjeldende regelverk relativt nylig er blitt endret. Jeg håper statsråden kan få gjennomført en justering, bl.a. slik at transport av farlig last etter avtale med transportører kan legges til tidspunkt der det ikke gir omfattende konsekvenser for mange reisende; altså utenfor tid knyttet til arbeidsreiser.
I tilfellet fra Austevoll kommune medfører gjenståing etter overgang til en ferje i stedet for to at kommunen faktisk er stengt i en periode på 3 timer.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ved transport av visse kjøretøy med farlig gods er det ifølge Sjøfartsdirektoratets forskrift om transport av farlig gods begrensninger på hvor mange passasjerer ferjene kan ta med. Ved transport av visse typer farlig gods kan kun 12 eller 25 passasjerer tas med ferjene.

Forskrift om transport med ferje av 26.03.2003 regulerer i hvilken rekkefølge kjøretøyene skal tas om bord på ferja. § 3 første ledd lyder "Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og vekthensyn." Dette gjelder også for kjøretøy som transporterer farlig gods.

Gjeldende forskrift av 26.03.2003 med endring av 24.06.2004 erstattet forskrift av 16.12.1987 nr. 961. Sistnevnte forskrift hadde den samme bestemmelsen om at kjøretøy tas med ferja i den rekkefølge disse ankommer ferjekai/oppstillingsplass. Det er dermed ikke skjedd noen endring på dette området i den senere tid.

Jeg ser det som lite hensiktsmessig å begrense kjøretøy med farlig gods til å reise med ferjene kun på visse tidspunkter i løpet av døgnet. Det er ingen planer på det nåværende tidspunkt å endre på i hvilken rekkefølge kjøretøyene skal komme med ferjene.

Jeg tror for øvrig det ville bli vanskelig å få til avtaler med transportører, slik at transport av farlig gods kan legges til tider utenfor tid knyttet til arbeidsreiser.