Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:302 (2007-2008)
Innlevert: 28.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Siden statsråden ikke finner rom til økonomisk bidrag til videreutvikling av digitale læremidler, hvordan vil statsråden på en troverdig måte sikre fortsatt satsning på utvikling og bruk av digitale læremidler, og på hvilken måte vil statsråden involvere Stortinget i dette eventuelle arbeidet?

Begrunnelse

Regjeringen har ingen satsning å snakke om i statsbudsjettforslaget på digitale læremidler. Det til tross for at digitale læremidler tidligere har vært sterkt fokusert, bl.a. gjennom en bevilgning på 50 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett for 2006. Disse midlene er tildelt tre prosjekter, hvor det definitivt mest omfattende er et samarbeidsprosjekt mellom 18 fylkeskommuner kalt Nasjonal digital læringsarena. Målet med dette felles prosjektet var å utvikle digitale læremidler i norsk og naturfag. Etter det spørreren forstår er plattformen for samarbeidet gjennomført på en slik måte at det vil være naturlig å utvide med en større fagkrets.
Det er viktig at fokus på digitale læremidler er vedvarende og ikke gjenstand for periodiske og nærmest vilkårlige løft uten oppfølging. Fremskrittspartiet har foreslått en bevilgning på 25 millioner kroner til fortsatt satsning på utvikling av digitale læringsmidler ved behandlingen av statsbudsjettet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Spørsmålet omhandler Regjeringens satsing på digitale læremidler. Det bes om redegjørelse for hvordan Regjeringen vil sikre fortsatt satsing på utvikling og bruk av digitale læremidler og hvordan Stortinget vil involveres i dette arbeidet.

Det ble, som representanten selv peker på, bevilget 50 millioner kroner over kapittel 225, post 62 til utvikling og bruk av digitale læremidler i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2006. Det ble ikke utbetalt noe fra denne posten i 2006, jf. St.meld. nr. 3 (2006-2007) Statsrekneskapen for 2006. Midlene ble i sin helhet overført til 2007, jf. Bevilgningsreglementet § 5 tredje ledd.

Etter en søknadsrunde ble det tildelt midler til tre prosjekter. Et av de tre prosjektene var et fellesprosjekt fra 18 av de 19 fylkeskommunene, Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Opprinnelig søkte fylkeskommunene om å utvikle/kjøpe inn digitale læringsressurser i alle fellesfag i vg1. Det ble besluttet å tildele midler til to fag (norsk og naturfag) i første omgang, for så å komme tilbake til en eventuell utvidelse til flere fag høsten 2007. NDLA ble lansert 26. september 2007, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før prosjektplanen for de to fagene er realisert.

Jeg er enig med representanten i at "Det er viktig at fokus på digitale læremidler er vedvarende og ikke gjenstand for periodiske og nærmest vilkårlige løft uten oppfølging." Det er nettopp derfor jeg ønsker å gå grundig gjennom denne saken, og følge prosjektene som har fått midler fra satsingen nøye.

Departementet har bedt om eksterne vurderinger av både prosess, organisasjon og faglig/pedagogisk innhold, som støtte i den beslutningsprosessen vi nå er inne i. Det gjenstår omlag 21,5 millioner av de midlene Stortinget bevilget, som vil bli overført til 2008.

Videre har departementet og Utdanningsdirektoratet over flere år har hatt en satsing på digitale læremidler, bl.a. gjennom etableringen av Utdanning.no og Skolenettet, ressurser fra de nasjonale sentrene, gjennom Utdanningsdirektoratets tilskudd til utvikling av både trykte og digitale læremidler, og ikke minst gjennom de midlene Stortinget hvert år bevilger til oppfølging av Program for digital kompetanse 2004-2008. Jeg viser til at Stortinget i behandlingen av St.prp.nr. 1 (2003- 2004) ga sin tilslutning til programmets hovedmål og hovedområder, der digitale læringsressurser er sentralt.

Program for digital kompetanse går nå inn i sitt siste år. Jeg vil bruke dette året på å nøye vurdere hvordan departementets IKT-satsing skal tas videre. Det vil være naturlig å informere Stortinget om dette i statsbudsjettet for 2009.