Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:304 (2007-2008)
Innlevert: 28.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I finansdebatten i Stortinget 27. november hevdet finanskomiteens leder Reidar Sandal (AP) at en person som tjener over 3 millioner kroner med Fremskrittspartiets forslag til skatte- og avgiftsreduksjoner i statsbudsjettet for 2008 ville få skattelette på 34 700 kroner. Finanskomiteens leder kunne ikke presentere en beregning på dette tallet.
Kan finansministeren presentere beregningen av dette tallet?

Begrunnelse

Viser til finansdebatten i Stortinget 27. november der finanskomiteens leder Reidar Sandal hevdet at en person som tjente over 3 millioner kroner med Fremskrittspartiets opplegg ville få skattelette på 34 700 kroner.
Jeg antar at tallet skyldes en sjablongberegning på boligverdi og aksjeeie som forutsettes å henge sammen med en persons inntektsnivå, ettersom FrP kun øker bunnfradraget i formuesskatten til 450 000 kroner, men går imot Regjeringens forslag til skatteskjerpelse i formuesskatten på verdsettelse av bolig og aksjer. Skatteletten på lønnsinntekt for en person med lønn på 3 mill. kroner utgjør 6 700 kroner med Fremskrittspartiets forslag i forhold til Regjeringens forslag.
Jeg har forespurt Sandal om utregningen av beløpet, men dette kunne, eller ville ikke Sandal oppgi. Jeg regner det derfor som sannsynlig at tallet på 34 700 kroner er noe Sandal har fått fra Finansdepartementet og ber derfor finansministeren presentere beregningen for hvordan man er kommet frem til dette tallet, samt opplyse hvilke forutsetninger som er tatt, samt hvorfor de er tatt, i beregningen. Jeg mener dette er nødvendig dersom vi skal ha en ryddig og redelig debatt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Tabell 1 viser anslåtte fordelingsvirkninger av Fremskrittspartiets alternative forslag til skatteopplegg for 2008 sammenliknet med Regjeringens forslag.

Tabell 1 Anslåtte fordelingsvirkninger av Fremskrittspartiets alternative forslag til skatteopplegg for 2008 regnet ift. Regjeringens forslag.1 Kroner

Bruttoinntekt. Tusen kroner Antall personer Gjennomsnittlig skatt med Regjeringens forslag for 2008 Gjennomsnittlig endring i skatt med FrPs pakke Herav endring i formuesskatt

0-150 745 000 5 700 -1 200 -100

150-200 398 000 19 100 -1 800 -200

200-250 387 000 34 000 -2 500 -300

250-300 387 000 51 400 -2 300 -300

300-350 404 000 68 000 -2 100 -300

350-400 374 000 84 200 -2 000 -300

400-450 295 000 100 300 -2 400 -300

450-500 207 000 119 900 -4 200 -400

500-600 234 000 147 800 -4 900 -500

600-750 151 000 196 300 -5 600 -800

750-1000 100 000 273 400 -7 100 -1 100

1000-2000 67 000 442 700 -8 600 -2 700

2000-3000 9 000 809 500 -13 600 -8 200

Over 3000 10 000 2 328 500 -34 700 -30 200

Alle 3 768 000 82 200 -2 800 -400

1 Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE. Alle endringer som er mulig å regne på i LOTTE, er inkludert i beregningene. Dette omfatter å reversere fjerningen av aksjerabatten og økningen i ligningsverdier av bolig mv, øke bunnfradraget i formuesskatten, ikke øke trygdeavgiften for næringsinntekt, fjerne fagforeningsfradraget, ikke øke jordbruksfradraget, øke personfradraget og minstefradraget, øke innslagspunktene i toppskatten, øke særfradraget for alder og uførhet, øke årlig sparebeløp i BSU-ordningen, øke sjømanns- og fiskerfradraget og øke frikortgrensen.

Datagrunnlaget for LOTTE er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2005. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2008. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Det er ikke tatt hensyn til tilpasninger som følge av omleggingene, herunder endringer i arbeidstilbudet.