Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:305 (2007-2008)
Innlevert: 28.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvor bindende og tungtveiende er retningslinjene som står i Lignings-ABC i forhold til en sak om skatteplikt eller ikke?

Begrunnelse

Lignings-ABC utarbeides av skatteetaten, og er et supplement til de vedtatte skattelovbestemmelser, Stortingets skattevedtak, samt tilhørende forskrifter. Har man ikke fulgt Lignings-ABC til punkt og prikke, har man ikke forbrutt seg mot vedtatte lover eller fastsatte forskrifter. Men man har gjort andre vurderinger eller tolkninger av lover og forskrifter enn det ligningsmyndighetene har gjort.
Spørsmålet er imidlertid om Lignings-ABC er en fortolkning, anbefaling, veiledning eller eventuelt utfylling av gjeldende bestemmelser, samt med hvilken tyngde denne trekkes inn dersom skatteyter ikke deler vurderingene som er gjort i Lignings-ABC.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ved ligningsbehandlingen blir det lagt stor vekt på likebehandling av likeartede tilfeller. I denne sammenheng fyller Lignings-ABCen en viktig funksjon. Lignings-ABC er en håndbok for skatteetaten, og boken har karakter av å være en instruks fra Skattedirektoratet til etaten om hvordan forskjellige skattespørsmål skal løses i henhold til gjeldende rettsregler.

I hvilken grad Lignings-ABC har utfyllende karakter, vil variere på forskjellige områder. Lignings-ABCen omtaler en rekke forhold hvor gjeldende rett er klar, og hvor løsningene kan leses mer eller mindre direkte ut av lov- eller forskriftstekster. På andre områder vil rettskildebildet nødvendigvis være mer uklart, og Lignings-ABCen vil da kunne få en mer utfyllende funksjon.

For øvrig vises det til at Lignings-ABCens funksjon er nærmere omtalt innledningsvis i boka. I innledningen til 2006-utgaven heter det blant annet:

"Lignings-ABC utarbeides av Skattedirektoratet. Hovedhensikten med utgivelsen er å gi skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler for vedkommende inntektsår. Skattedirektoratet tar med dette sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene.

[...]

Innholdet gir uttrykk for Skattedirektoratets fortolkning av de foreliggende rettskilder og har normalt samme vekt som Skattedirektoratets meldinger og enkeltstående uttalelser. Selv om det kan være tvil om enkelte av de angitte løsninger, fremgår ikke tvilen av boken. Skattedirektoratet har valgt den løsning som er antatt å være riktig ut fra den sammenheng spørsmålet vanligvis forekommer. Av plasshensyn har en ikke beskrevet andre løsninger. Der Skattedirektoratet ikke har tatt endelig standpunkt har en valgt å ikke skrive noe i Lignings-ABC, men heller arbeide videre med spørsmålet internt.

Teksten i boken kan ikke brukes til å løse andre spørsmål enn de som er uttrykkelig behandlet. Det vil si at der det er tatt et standpunkt i ett tilfelle, kan det ikke sluttes at resultatet nødvendigvis vil bli motsatt i alle andre tilfeller (antitetisk tolkning).

Det er en helt sentral oppgave ved ligningen å tilstrebe en lik skattemessig behandling av like tilfeller. Det er derfor en forutsetning at de anvisninger som her er gitt følges av hele skatteetaten. Eventuelle avvik må begrunnes konkret."

Det er viktig å understreke at ABCen kun er en instruks for skatteetaten, og ikke for de folkevalgte klagenemndene. Overfor sistnevnte instanser har Skattedirektoratet ingen instruksjonsmyndighet.

Skattyteren vil derfor kunne få overprøvet de tolkningene av skattelovgivningen som kommer til uttrykk i Skattedirektoratets Lignings-ABC ved å klage ligningen inn for en folkevalgt nemnd (fra 1. januar 2008 Skatteklagenemnda). Og dersom skattyter bringer spørsmålet inn for domstolene, er disse selvfølgelig heller ikke bundet av skatteetatens rettsoppfatning, men tar stilling til lovtolkningen på et fritt og uavhengig grunnlag.