Skriftlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:306 (2007-2008)
Innlevert: 28.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 06.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Hvilke tiltak og granskninger er satt i gang fra regjeringens side for å få klarhet i om den økonomiske styring og kontroll i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) er tilfredsstillende, etter de alvorlige anklagene fra internt hold i Landsforeningen som er kommet fram i media den siste tiden?

Begrunnelse

Denne høsten har det blitt avdekket betydelig intern uro i LHL vedrørende organisasjonens økonomistyring, konsulentbruk, ledelsesfilosofi og habilitetspraksis. Anklagene som reises er tildels av svært alvorlig karakter. I forbindelse med uro rundt økonomisk styring og internkontroll i Evangeliesenterene tidligere i år, satte helseministeren en høy standard for kontrollen av hvordan offentlige midler til de frivillige organisasjoner forvaltes. Det ble blant annet satt i gang en egen gransking fra departementets side i tillegg til granskingen Evangeliesentrene selv hadde satt i gang. Den gang ble det godt opplyst om Regjeringens kraftfulle tiltak blant annet gjennom en egen pressemelding. Det vil være av interesse å få kjennskap til hvordan denne linjen følges opp i forhold til de alvorlige anklagene som nå er rettet mot ledelsen i LHL.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det skal være høy standard for kontrollen av hvordan offentlige tilskudd til de frivillige organisasjonene forvaltes. Det forutsettes også at reglene for habilitet følges.

Bakgrunnen for vår gjennomgang av Evangeliesenteret var at det gjennom media ble reist spørsmål om stiftelsens økonomikontroll og bruk av offentlige midler. Evangeliesenterets økonomiske situasjon var svært anstrengt med flere spørsmål om økte tilskudd og forskuddsutbetalinger på tilskudd. Evangeliesenteret har siden 1989 mottatt betydelige beløp i statlige tilskudd og var den av frivillige rusinstitusjoner som mottok de største tilskuddene. Det ble også stilt spørsmål både ved kvaliteten på regnskapet og revisjonsutførelsen. Statstilskuddet utgjorde også det vesentligste inntektsgrunnlaget for Evangeliesenteret.

Helse- og omsorgsdepartementet engasjerte revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers for å gjennomgå styrings- og internkontrollsystemer som var etablert for tilskuddsordningen til Evangeliesenteret. Den omfattet både departementets, Sosial- og helsedirektoratets og Evangeliesenterets styrings- og internkontrollsystemer. Dette gjorde jeg for å forsikre meg om at systemene fungerer tilfredsstillende og for å kunne iverksette eventuelle forbedringer. Undersøkelsen omfattet således i hovedsak statens egne kontrollsystemer.

I situasjonen rundt LHL har jeg registrert at det er kommet opp spørsmål om organisasjonens økonomistyring. Jeg har videre registrert at organisasjonen selv tok initiativ til å iverksette ekstern granskning av forholdene, og at generalsekretæren har søkt og fått innvilget permisjon til resultatet av granskingen foreligger. Dette har departementet tatt til orientering, jf eget brev til LHL datert 01.10.07. Jeg vil utover dette avvente utfallet av den igangsatte eksterne granskningen, og vurdere eventuell oppfølging i etterkant av det. Stortinget vil bli holdt orientert på egnet måte.