Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:311 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 06.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren sørge for at det etableres reservesystemer og prosedyrer for nøddrift slik at vi i fremtiden slipper hendelser ved at trafikken stopper på alle baner som følge av en enkelthendelse ved en stasjon?

Begrunnelse

Elektriske feil og brann i fjernstyringsanlegget ved Oslo S slo ut all togtrafikk i Østlandsområdet natt til onsdag den 28.11.2007.
Godstrafikk, alle lokaltog på Østlandet og regiontogene mellom Skien, Lillehammer, Halden og Gjøvik ble innstilt, og svært mange reisende ble rammet.
Siden det ikke var mulig å skaffe til veie nok busser som erstatning for tog, ble det gjennom en kaotisk trafikkavvikling til fulle demonstrert betydningen av at NSB som operatør og Jernbaneverket som infrastrukturforvalter til enhver tid prioriterer både sikkerhets- og pålitelighetskritiske funksjoner og sørger for at det så vel for strømforsyningsanleggene som systemer for trafikkstyring og signalgiving er etablert redundante systemer, barrierer og beredskapstiltak som kan bidra til at en enkelt hendelse ikke medfører at all jernbanetrafikk på store deler av Østlandet stopper opp.
Det vises her spesielt til § 6.2. om vilkår for sikkerhetsgodkjenning i "Forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften).":

For å få utstedt sikkerhetsgodkjenning må infrastrukturforvalter:

a. ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i forskrift… (sikkerhetsforskriften) og kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, herunder vedlikehold og drift av systemet for trafikkstyring og
b. ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i forskrift… (sikkerhetsforskriften) og
c. kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, herunder vedlikehold og drift av systemet for trafikkstyring og signalgiving.
Generelt burde det vært etablerte tekniske reservesystemer og beredskapstiltak for å kunne takle den unormale driftssituasjon på strekninger som ikke var direkte berørt av brannen ved Oslo S.
Jernbaneverket og NSB er fortsatt en viktig brikke i samfunnssikkerheten, spesielt i hovedstadsområdet hvor pålitelig avvikling av person- og godstrafikk er helt avhengig av både NSBs og Jernbaneverkets innsatsevne og beredskapstiltak.
Vi har forståelse for at trafikksikkerhet skal settes høyt, men det må være mulig å oppnå akseptabelt nivå både for trafikksikkerhet og driftspålitelighet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Brannhendelsen ved Oslo S 27.-28. november hadde et betydelig omfang og resulterte i uheldige konsekvenser for trafikkutøvere med tog, reisende og andre. Dette tar jeg meget alvorlig. Jeg er derfor innstilt på raskt å kartlegge de nødvendige årsaksforhold og de faktiske konsekvenser av hendelsen samt beredskapsforholdene på Oslo S mer generelt. Dette med tanke på å begrense muligheter for en lignende hendelse i fremtiden og for å forsikre meg om at relevante løsninger etableres, samt for å begrense følgene av eventuelle fremtidige hendelser.

Jeg avholder denne uken møte NSB og Jernbaneverket. Departementet har bedt Jernbaneverket og NSB om en redegjørelse for hendelsen. Departementet vil bruke informasjonen som fremkommer i møter og opplysninger, vurderinger og forslag i rapporter departementet har bedt om, til å vurdere videre oppfølging. Jeg er opptatt av at departementet i dette oppfølgingsarbeidet i nødvendig grad koordinerer seg godt med andre relevante sentrale myndigheter. Dette for å sikre at nye tiltak og løsninger, som både kan være rettet mot etablering av reservesystemer og nøddrift, har bred forankring og er basert på helhetlig tilnærming.

I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2007-2008) ber transport- og kommunikasjonskomiteen regjeringen redegjøre for hvilke tiltak Jernbaneverket og de øvrige impliserte aktører har for å styrke samfunnssikkerheten, og samtidig redegjøre for hvilke tiltak som er under planlegging, herunder eventuell reserveløsning for togledersentralen på Oslo S. Jeg viser også til interpellasjon fra representanten Jan Sahl som tar opp tilsvarende problemstillinger.

Regjeringen vil komme nærmere tilbake til saken i forbindelse med svar på disse.