Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:312 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av justisminister Knut Storberget

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Ålesund fengsels kurstilbud for voldsforbrytelse lider av pengemangel. Sinnemestringskurs lærer innsatte å tenke før de handler. Svært mange voldelige handlinger skjer i affekt eller rus. Derfor er det viktig å få kunnskap og lærdom om hvordan adferden kan endres, mange innsatte ønsker slike kurs, men de har ikke nok midler til å kjøre så mange kurs som de ønsker.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at flere får kurs både i Ålesund og i andre fengsel, slik at en kan få redusert volden?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er enig at dette er en viktig sak. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt seg om hvordan bruk av vold, særlig i nære relasjoner, bør bekjempes. Jeg vil gjerne dele opp mitt svar i følgende punktene.

1. Vold forekommer i mange ulike former. Det er viktig at dette blir gjenspeilt i tilbudet. Bruk av et program om sinnemestring er uten tvil svært relevant i denne sammenheng. Det finnes samtidig en del andre programmer i kriminalomsorgen som er rettet mot ulike målgrupper innenfor voldsproblematikken. Samtalegrupper etter ATV-modellen (Alternativ til Vold) er et godt eksempel. Til sammen er det planlagt gjennomført over 120 gjennomføringer av disse to programmene i 2007. Andre påvirkningsprogram som Ny start, Brotts-Brytet og En-til-en inneholder også elementer relatert til voldsproblematikk.

2. Det er kriminalomsorgens regioner som fordeler midlene for programvirksomheten etter det behovet som finnes lokalt. Disse prioriterer type program, antall gjennomføringer og stedene. Det er dermed kriminalomsorgens Region Vest som bestemmer i hvilken grad et sinnemestringsprogram i Ålesund fengsel skal prioriteres i sammenheng med andre arbeidsoppgaver.

3. Til slutt vil jeg orientere om at jeg har etablert et rådgivningspanel for akkreditering av programvirksomhet i norsk kriminalomsorg i mars 2006, som skal kvalitetssikre tilbudet i norske fengsler og friomsorgskontorer.