Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:314 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I Stortingets spørretime den 28. november viste jeg til hva statsråden hadde skrevet i budsjettet for 2007, anmodningsvedtak nr. 517, 17. juni 2004. Statsråden gav ikke noe konkret svar på mitt spørsmål. Jeg vil derfor gjenta spørsmålet:
Hvilke alternative tiltak har statsråden iverksatt for å forebygge problemet med såkalt "haltende ekteskap", eller "ufullendt skilsmisse"?

Begrunnelse

I forrige periode ba Stortinget Regjeringen utrede om en kunne endre utlendingsforskriften for å sikre at det ble et vilkår for familiegjenforening til Norge at kvinnen er sikret lik rett til skilsmisse i den islamske ekteskapskontrakten. Forslaget ble sendt ut på bred høring, men på bakgrunn av høringsuttalelsene og råd fra ekspertuttalelser, kom Regjeringen ( og Høyre) til at dette ikke var tilrådelig.
Alle i Norge har rett til skilsmisse. Statsråden skriver da også i budsjettet for 2007 at Regjeringen vil arbeide videre med alternative tiltak for å forebygge problemet med haltende ekteskap, også kalt ufullendt skilsmisse. Dette er nå ett år siden. Hvilke alternative tiltak har statsråden iverksatt?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Debatten om "haltende ekteskap" eller "ufullendt skilsmisse" har vært knyttet til muslimske kvinner generelt og pakistanske kvinner spesielt. Det beskriver en situasjon hvor den ene (eller begge) oppfatter at de fortsatt er bundet sammen fordi det ikke er utført noen religiøs oppløsning av ekteskapet etter at paret er skilt etter norsk lov.

Alle i Norge har lik rett til skilsmisse. Problemene noen møter er delvis betinget av kvinners manglende kjennskap til sine rettigheter, og til hva normativ islam og lokale rettsregler sier om spørsmålet. Som kjent har regjeringen konkludert med at dette må adresseres med andre virkemidler enn endring av utlendingsregelverket. Det er derfor iverksatt følgende tiltak med betydning for dette problemet:

I desember 2005 undertegnet Norge og Pakistan en bilateral avtale, Familieprotokollen, som danner grunnlag for et rådgivende organ. Familieprotokollen trådte i kraft 1. mai 2006. Norge deltar med Utenriksdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Myndighetsrepresentanter på høyt nivå skal på regulær basis drøfte relevante spørsmål knyttet til familiære problemstillinger som følger av migrasjon. Sist møte ble avholdt 25. oktober 2007 i Oslo, og neste møte vil finne sted i løpet av 2008. Flere spørsmål ble tatt opp i møtet, herunder anerkjennelse av norske skilsmisser i Pakistan. Representanter for pakistanske myndigheter bekreftet at skilsmisse som er tatt ut i Norge aksepteres av pakistanske myndigheter. Det ble også understreket at pakistanske kvinner i Pakistan kan ta ut skilsmisse på selvstendig grunnlag. Samtidig kan man ikke se bort fra at lokal sedvane kan legge press på kvinner i forbindelse med skilsmisse.

Regjeringen ser det som viktig at ledere i trossamfunn har kunnskap om norske samfunnsforhold, innsikt i de grunnleggende verdiene det norske samfunnet bygger på og at de har reflektert over hva det vil si å være ledere i trossamfunn i Norge, jf tiltak 38 i h-plan for integrering og inkludering. I 2006 ble det satt av kr 500 000 kroner til et pilotprosjekt ved Universitetet i Oslo for å utvikle et program rettet mot ledere i menigheter der flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn. Pilotprosjektet Å være en religiøs leder i det norske samfunnet startet høsten 2006 i regi av Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har inngått avtale med Universitetet i Oslo om gjennomføringen av prosjektet. Programmet består av tre moduler. Kurs i den første modulen som omfatter lover, rettigheter og plikter, gjennomføres høsten 2007 med 20 deltakere fra en rekke ulike trosretninger. Kurs i den andre modulen som gjelder verdiforankring og religiøst mangfold, skal gjennomføres våren 2008. Høsten 2008 vil det bli tilbudt kurs i moralsk og religiøs rådgivning. Pilotprosjektet omfatter 20 deltakere på hvert kurs.

Regjeringen er opptatt av dialog med religiøse ledere. I den forbindelse er familierelaterte spørsmål tatt opp, herunder spørsmål knyttet til skilsmisse. Det er en entydig holdning fra lederne jeg regelmessig møter at de stiller seg bak norsk lov også i disse spørsmålene. Enkelte moskeer har ordninger som konfliktråd eller tilsvarende som kan bidra til å finne løsninger i denne type saker.

Det vil være nødvendig å ha oppmerksomhet på disse problemene over tid og i mange ulike sammenhenger som i norskopplæringen og i skolesystemet der det undervises om kvinners rettigheter. Kvinners rettigheter er også et viktig tema i informasjonsmateriale til nyankomne. Frivillige organisasjoner og innvandreres egne organisasjoner vil også ha en nøkkelrolle i å komme til rette med dette problemet.