Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:316 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 30.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Når planlegger finansministeren å kunne presentere en ny reforhandlet skatteavtale med Polen?

Begrunnelse

En skatteavtale fra 1977 mellom Norge og Polen gjør at polskregistrerte firmaer kommer spesielt gunstig ut i anbudskonkurranser, ettersom selskaper som er registrert i Polen kan jobbe i Norge i 18 måneder per prosjekt uten å skatte til Norge. Dette innebærer en urimelig forskjellsbehandling.
I august 2006 opplyste finansministeren at Finansdepartementet ville prøve å få reforhandlet avtalen. Det ønskes nå opplyst hvordan fremdriften er i dette arbeidet, og eventuelt hvilke problemer man har støtt på, samt når man kan forvente at en bedre, reforhandlet avtale foreligger.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Reforhandlingen av en ny skatteavtale med Polen er nå avsluttet. Det paraferte utkastet forberedes nå for undertegning. Det er ikke fastsatt noen dato for undertegningen ennå. Etter at avtalen er undertegnet, vil den bli forelagt Stortinget for godkjenning på vanlig måte.

En ny avtale vil få virking fra og med 1. januar i det inntektsåret som følger nærmest etter det året hvor avtalen trer i kraft. Jeg håper at den nye avtalen kan få virkning fra og med inntektsåret 2009.

Jeg kan ikke gå nærmere inn på innholdet i utkastet til ny avtale før undertegningen har funnet sted.