Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:317 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 30.11.2007
Besvart: 07.12.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Direktoratet for Naturforvaltning har bedt Sysselmannen på Svalbard om å foreta en forskriftsendring som vil stenge 40% av Svalbard for cruisetrafikk. Reiseliv er en svært viktig næring på øygruppen. Stadige endringer i denne nærings rammevilkår har og vil få negative virkninger, og blir sjelden forhåndsdrøftet med næringen.
Er det i tråd med statsrådens vilje at cruiseaktiviteten søkes kraftig redusert på Svalbard, og kan reiseliv fra Regjeringens side ansees å være en prioritert næring på Svalbard?

Begrunnelse

Det er fremholdt at det er planlagt en ny Stortingsmelding om Svalbard. I en slik sammenheng vil det være naturlig å drøfte enhver sak som kan endre rammevilkårene for bosetting og næringsdrift på øygruppen. Dette bør også gjelde radikale forslag som vil innebære betydelige inngrep i allmenn ferdsel på Svalbard. I løpet av de siste to årene er det skjedd en rekke endringer i regelverket på Svalbard og det er varslet omfattende nye reguleringer i nær fremtid. Disse vil få store konsekvenser for både norsk og utenlandsk reiselivsnæring på Svalbard. I denne sammenheng kan følgende eksempler nevnes: Innføring av miljøgebyr på kr. 150,-. Innføring av NOx- avgift for overfart mellom Fastlands-Norge og Svalbard. Drivstoffbegrensning for ferdsel med skip innen Øst-Svalbard naturreservater. Størrelsesbegrensning for skip i de samme områdene. Innføring av Havne- og farvannsloven, i tillegg til en rekke andre forskriftsendringer og lovendringer som berører næringen.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Reiseliv er et av fem prioriterte områder i Soria Moria-erklæringen der regjeringen mener Norge har kompetanse eller særlige fortrinn. Dette omfatter også reiselivet på Svalbard. St.meld. nr. 9 (1999-2000) slår fast at reiseliv skal være ett av tre områder som et levedyktig svalbardsamfunn skal baseres på. De to andre er kulldrift og forskning/undervisning. Som ansvarlig minister for reiselivsnæringen støtter jeg opprettholdelsen av et sunt og bærekraftig reiseliv på Svalbard. Innovasjon Norge arbeider med å markedsføre Svalbard som turistmål, og samarbeider med destinasjonsselskapet Svalbard Reiseliv AS. Regjeringen har foreslått et tilskudd på 2 millioner kroner til Svalbard Reiseliv AS i 2008. Av den foreslåtte økningen på 15 millioner kroner i bevilgningen til fremme av norsk reiseliv er dessuten 5 millioner kroner øremerket nordområdene.

Jeg er kjent med at Direktoratet for Naturforvaltning, etter oppdrag fra Miljøverndepartementet, har bedt Sysselmannen på Svalbard om å utarbeide et forslag til endringer av verneforskriftene for naturreservatene på Øst-Svalbard, for å sikre referanseområder og skjerme sårbare bestander, leveområder og kulturminner mot forstyrrelser og slitasje som følge av cruisetrafikken.

Bedring av sjøsikkerheten ved Svalbard er en utfordring som regjeringen tar alvorlig. Det er også viktig at utviklingen innen cruisenæringen skjer innenfor rammen av de svært høye miljømålene for Svalbard. Turisme på Svalbard er en ønsket næring som er med på å oppfylle sentrale målsettinger i Svalbard-politikken. Som minister med ansvar for turisme og skipsfart er jeg derfor opptatt av at ansvarlige fagmyndigheter sikrer en god dialog med næringen framover slik at de nye reguleringer som kommer kan innpasses på en måte som ivaretar dette helhetlige perspektivet.

Regjeringen skal legge fram en ny Stortingsmelding om Svalbard i løpet av inneværende stortingsperiode. Arbeidet med en slik melding vil gi mulighet til å se på rammevilkårene for denne næringen og også til å se utviklingen innen turisme opp mot overordnede målsettinger i norsk Svalbard-politikk.