Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:319 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 30.11.2007
Besvart: 05.12.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Det pågår nå en høring om endringer i forliksrådsforskriften, samtidig har justiskomiteen avsluttet budsjettbehandlingen, noe som overflødiggjør hele høringen.
Mener justisministeren dette er forsvarlig saksbehandling, og er ikke dette å holde forliksrådsmedlemmene for narr?

Begrunnelse

Det er nå sendt ut en høring til endringer i forliksrådsforskriften. Høringsfristen er satt til 01.12.07. Justiskomiteen avga sin budsjettinnstilling den 28.11.07 og budsjettet skal vedtas den 03.12.07, altså tre dager etter at høringsfristen har gått ut.
Forliksforskriften inneholder blant annet forskrifter om godtgjørelse til de folkevalgte forliksrådsmedlemmene. Det har også kommet sterke signaler fra mange forliksråd rundt om i landet som er uenig i endringene i forskriftene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Når forslaget om endringer i forliksrådsforskriften ble sendt på høring var dette fordi saksbehandlingsreglene for forskriftsendringer i forvaltningsloven forutsetter at slike endringer skal sendes på høring.

Kompetansen til å gi forskriftsbestemmelser om godtgjørelse til forliksrådsmedlemmene er i domstolloven § 27 gitt til Kongen i statsråd. Det er således Regjeringen som formelt fastsetter satsene for godtgjørelse i forliksrådsforskriften, selv om gjennomføringen av endringer som medfører innsparinger eller økte kostnader av betydning for staten, er betinget av Stortingets bevilgninger over statsbudsjettet.

Ved endringer i forskrifter må Regjeringen følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Etter forvaltningslovens § 37 skal forskriftsendringer forhåndsvarsles til representanter for de interesser som berøres av endringene, slik at de gis anledning til å uttale seg. Forhåndsvarslingen skjer normalt ved en skriftlig høringsrunde med minimum 6 ukers høringsfrist, jf. utredningsinstruksen. Høring kan bare unnlates dersom en høring ikke ville være praktisk gjennomførlig, eller kan vanskeliggjøre gjennomføringen av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller må anses åpenbart unødvendig. Justisdepartementet vurderte det slik at ingen av disse unntaksbestemmelsene kommer til anvendelse for endringene i forliksrådsforskriften.

Forslaget har vært en del av Regjeringens arbeid med budsjettforslaget for 2008. Det var derfor ikke aktuelt med noen høring forut for fremleggelsen av budsjettforslaget.

I departementets høringsbrev av 19. oktober 2007 er det henvist til forslaget om endringer i godtgjørelsen i St.prp. nr. 1.(2007-2008). Høringsinstansene ble dermed gjort oppmerksomme på at forslaget var til behandling i Stortinget, og hadde muligheten til å ta dette i betraktning når de skulle forholde seg til høringen.