Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:321 (2007-2008)
Innlevert: 30.11.2007
Sendt: 30.11.2007
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 10.12.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For de som arbeider offshore på oljeplattformer o.l. er det svært strenge krav til det å være rusfri. Dette skyldes primært farene som kan oppstå dersom man er ruset og oppholder seg i slike omgivelser. Enkelte bransjer har krav til politiattest, noe man ikke har her. Det betyr at personer som har begått alvorlig kriminalitet kan ha slike jobber.
Ser statsråden behovet for å foreta en ny vurdering av å innføre en ordning med krav til politiattest for mennesker som jobber i offshorebransjen?

Begrunnelse

I innstillingen fra Sårbarhetsutvalget ble det påpekt hvilken risiko det er å ikke ha gode kontrollsystemer for å hindre at feil personer får feil jobber. Derfor har man bl.a. krav til politiattest i noen bransjer. Sårbarhetsutvalget mente at dette burde vært innført også for deler av denne bransjen. Ikke minst sett i lys av hvilke forhold man jobber under og hvilken adgang man har til å kunne påføre andre, naturen og det norske samfunn vesentlig skade, bør dette vurderes.
Jeg går ut fra at statsråden mener at man også her bør føre et føre var- prinsipp.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet er stilet til justisministeren, men besvares av meg som ansvarlig statsråd for sikkerheten for petroleumsvirksomheten.

Spørsmålet om sikkerhetsklarering og bruk av politiattest for personell som arbeider på sikkerhetskritisk infrastruktur og skjermingsverdige objekter er vurdert ved flere anledninger, både i forhold til Sårbarhetsutvalgets innstilling og senere vurderinger i forhold til Sikkerhetsloven og annet relevant lovverk.

I petroleumsvirksomheten er det foretatt vurdering av hele infrastrukturen for å identifisere eventuelle skjermingsverdige objekter. Til sammen elleve innretninger og landanlegg er vurdert til å være skjermingsverdige. Fagmyndighetene vurderer jevnlig regelverket som innholder krav til kontroll av personer som skal reise til innretninger offshore. Regelverket inneholder en rekke konkrete krav.

Før avreise må følgende være oppfylt:

- de skal ha gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs

- de må ha gyldig helseattest

- de må ha gjennomført operatørs plattforminterne kurs

Når personer skal reise ut, må de ha bestilt helikopterplass hos operatørselskapet, noe som innebærer at de:

- må ha et spesifikt oppdrag

- være godkjent av operatør

- har bestilt reise i god tid før utreise (uker)

Ved selve utreisen vil alle personer ved innsjekking på heliport gjennomgå:

- kontroll av identitet

- kontroll av bestilt reise (at reisen er bestilt rettmessig)

- kontroll av diverse kursdokumentasjon dersom det er første gang man reiser ut, evt. fornying av dokumenter

- person- og bagasjekontroll

- eventuell alkotest (ved mistanke)

Ved ankomst på innretning vil personell bli:

- mottatt av plattformsjef og vedkommendes arbeidsleder

- med på gjennomgang av sikkerhetsrutiner og delta på sikkerhetsrunde på innretningen

- blir fulgt rundt på innretningen den første tiden hvis behov

Etter fagmyndighetens vurdering er dagens regler tilstrekkelige sikkherhetsrutiner for offshorpersonell som arbeider i en normal driftssituasjon. Det vurderes videre at det vil være svært ressurskrevende å skulle gjennomføre politiattest/sikkerhetsklarering av alle ansatte i petroleumssektoren, og at dette i tillegg ville kunne virke utstøtende for personer som har begått en mindre lovovertredelse og gjort opp for dette. Politiattest/sikkerhetsklarering vil ikke være noen garanti for en persons lojalitet og pålitelighet.

Det er videre en ordning med taushetsplikt for det personell som i tillegg til ledelsen og beredskapsledelsen, må involveres i sikrings- og beredskapsfaglig innsats for å beskytte et skjermingsverdig objekt. Praktiseringen av taushetsplikt gir muligheter for å kunne iverksette sanksjoner mot den som ikke utviser nødvendig lojalitet og som ikke overholder plikten til taushet om beskyttelsesverdig - ikke offentlig - informasjon.

Det foregår i øyeblikket en dialog mellom relevante myndigheter og næringen om krav til politiattest for enkelte stillingskategorier offshore, eksempelvis

- nøkkelpersonell, så som personalsjef, plattformsjef, kommunikasjonsansvarlig mv.

- personell som jobber med kritisk infrastruktur

- personell som har tilgang til sensitiv informasjon som kan benyttes til kriminell handling

Dette arbeidet kan medføre at politiattest vil bli innført for enkelte kategorier.

Samlet sett vurderes de eksisterende ordningene, sammen med de eventuelle utvidelser som kan komme som følge av vurderinger av kritisk infrastruktur og skjermingsverdige objekter, til å være tilfredsstillende sikkerhetskontroll for personell som reiser og arbeider på offshoreinnretninger.