Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:324 (2007-2008)
Innlevert: 30.11.2007
Sendt: 03.12.2007
Besvart: 10.12.2007 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Klippeblåvingen, Scolitantides orion, står på Norsk Rødliste fra 2006.
Norges Bondelag hevder i et brev til Miljøverndepartementet at sommerfuglen Klippeblåvingen sitt leveområde i Torpebukta i Halden kommune ikke vil bli ødelagt ved en eventuell boligutbygging. Bondelaget hevder også at Klippeblåvingen finnes andre steder enn i Torpebukta.
Kan statsråden bekrefte dette, og eventuelt hvor finnes andre forekomster av Klippeblåvingen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Sommerfuglarten klippeblåvinge er tidligere funnet på 16 lokaliteter i Norge. I de seinere årene er den funnet bare i to områder; ett i Halden og ett i Tvedestrand. I sommer ble arten observert innenfor reguleringsplanområdet i Torpbukta i Halden, men ikke i Tvedestrand. Området rundt Torpbukta i Halden er derfor den eneste kjente, gjenværende lokaliteten for klippeblåvinge i Norge. I Sverige finnes klippeblåvingen på 3-4 lokaliteter og i Finland på to lokaliteter. Hovedområdet for artens utbredelse globalt omfatter Sør-Europa til ca 50 grader nordlig bredde. Videre finnes arten østover fra Balkan og gjennom det sørlige Russland til Japan. Arten er i Norsk Rødliste 2006 klassifisert som "sterkt truet".

Miljøverndepartementet mener at hele reguleringsplanområdet i utgangspunktet bør betraktes som en del av klippeblåvingens leveområde i området rundt Torpbukta. Dette bør ses i sammenheng med at det kan bli nødvendig å restaurere deler av artens leveområde, som er påvirket av gjengroing. Departementet vurderer det slik at inngrep som følger av reguleringsplanen, som bygging av hus, hytter, veger og parkeringsplasser og andre inngrep i strandsonen, vil kunne forringe artens leveområde og dermed utgjøre en fare for den aktuelle sommerfuglforekomsten. Etter departementets oppfatning er det med dagens sparsomme kunnskap om denne sommerfuglforekomsten ikke grunnlag for å fastslå at nye inngrep kan gjennomføres innenfor reguleringsplanområdet uten at det truer klippeblåvingens overlevelse i området.

Miljøverndepartementet mener derfor at det er bør klarlegges hvilke deler av området som er viktige for arten og utarbeides en handlingsplan for arten. Denne informasjonen bør ligge til grunn for framtidig virksomhet i området. For å framskaffe et naturfaglig kunnskapsgrunnlag av tilstrekkelig kvalitet, må det foretas et kartleggingsarbeid som kan komme til å strekke seg over flere sommersesonger.

Halden kommune er informert om departementets vurderinger i brev av 8. november 2007. Der informeres kommunen også om at departementet tar sikte på å oppheve reguleringsplan for Torpbukta. Kommunen er samtidig gitt anledning til å uttale seg til departementets vurdering før endelig vedtak fattes.