Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:325 (2007-2008)
Innlevert: 30.11.2007
Sendt: 03.12.2007
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 10.12.2007 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I brev av 30.10.2007 fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Røros kommune kunngjøres ugyldiggjøring av Røros kommunestyres vedtak i sak 8/07 fra den 24.05.07.
Mener statsråden at dette vedtaket er en riktig tolkning av eksisterende regelverk, og hva vil han i så fall foreta seg for å rette opp eventuelle urimeligheter?

Begrunnelse

I brev av 30.10.2007 fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Røros kommune kunngjøres ugyldiggjøring av Røros kommunestyres vedtak i sak 8/07 fra den 24.05.07. Ugyldiggjøringen kommer altså som et resultat av lovlighetskontroll og først 5 måneder etter at vedtaket er fattet av lokaldemokratiet på Røros. Dette har medført at eierne av omtalte gård har gjennomført store investeringer som nå må anses som tapt på grunn av statens urimelige overprøving av et kommunalt fattet vedtak. Vedtaket fra fylkesmannen begrunnes i at snøscootersafari i seg selv ikke kvalifiserer til dispensasjon fra bestemmelsene, stikk i strid med praksis i andre fylker og Røros kommunes oppfatning. Dette gjør fylkesmannen til tross for at Røros er del av forsøksordningen og innenfor forsøksordningens rammer har forvaltet regelverket meget strengt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Røros kommune er en av sju kommuner som har deltatt i en forsøksordning med alternativ forvaltning av motorferdsel i utmark. Forsøket har pågått over flere år og forsøksperioden utløp formelt 31. mai i år. Samtlige kommuner har søkt om ytterligere forlengelse av forsøksperioden. I brev av 30. mai d.å. forlenget Kommunal- og regionaldepartementet midlertidig forsøksperioden frem til kommunenes søknad ble endelig avgjort. Kommunenes søknad er etter det jeg er kjent med p.t. ikke ferdigbehandlet.

Røros kommune har i samsvar med forsøksordningen vedtatt en kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag. En søknad om snøscootersafari er ikke i tråd med denne delplanen, og en tillatelse er dermed betinget av dispensasjon. Slik dispensasjon kan etter forsøksvedtektene gis etter plan- og bygningsloven § 7 som stiller som vilkår at det må foreligge "særlige grunner". Hvorvidt det foreligger "særlige grunner" må vurderes opp mot de hensyn forsøksvedtektene skal ivareta samt de hensyn som ligger til grunn for motorferdsellovgivningen forøvrig.

Kommunestyret fattet sitt vedtak 24. mai d.å., og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag varslet kommunen og tiltakshaver i brev av 3. juli d.å. om at saken ville bli tatt opp til lovlighetskontroll ihht kommuneloven § 59. I brev av 30. oktober d.å. la Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til grunn at tiltakshavers ønske om å utvide gårdsdriften med et tilbud om snøscootersafari ikke kunne anses som "særlige grunner" etter plan- og bygningsloven § 7, og at dispensasjonsvedtaket ble av den grunn ansett som ugyldig. I medhold av kommuneloven § 59 nr 5 jf nr 4 ble dermed kommunens dispensasjonsvedtak opphevet. Fylkesmannens vedtak etter kommuneloven § 59 endelig og kan ikke påklages.

Etter min vurdering har fylkesmannen foretatt en grundig vurdering av de hensyn som har gjort seg gjeldende, og har fattet en avgjørelse som er i samsvar med gjeldende praksis.