Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:326 (2007-2008)
Innlevert: 30.11.2007
Sendt: 03.12.2007
Besvart: 11.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I forbindelse med å bygge gassrør til Grenland, har det vært betydelig fokus på å legge rør for CO2-transport fra Grenland til oljefeltene, for å forsyne norsk sokkel med CO2. I Dagens Næringsliv 28/11-07 fremkommer det at visjonen om å bruke CO2 til å presse mer olje ut av feltene på norsk sokkel legges på is. Statsråden sier: "Dette har vært utredet mange steder. Det er ikke lønnsomhet i det. I dag er ikke perspektivene så gode".
Hvilke konsekvenser mener statsråden dette har for arbeidet med retur-rør for CO2 fra Grenland?

Begrunnelse

Dersom man ikke kan bruke CO2 til å øke oljeutvinning og derved generere ekstrainntekter, så er det ingen grunn til at CO2 skal fraktes til oljefelt i Nordsjøen fremfor å deponeres på andre egnede steder, som det finnes mange av. Da må man se på kostnader for alle alternative deponier, fremfor å fastholde CO2-rør til vestlandet som eneste alternativ.
Det vises til svar på Dokument nr. 15 (2004-2005), Spørsmål nr. 311, datert 09. 12. 2004:

"Det er gjort omfattende internasjonale studier og vurderinger både av det geologiske potensialet for langtidslagring av CO2 og kostnadene knyttet til fangst, transport og lagring av CO2. Det internasjonale energibyrået (IEA) la nylig frem en studie av mulighetene for fangst og lagring av CO2. IEA konkluderer i denne studie med at det er et betydelig potensial for lagring av CO2 i geologiske formasjoner i Europa."

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Dersom det kan finnes en kommersiell interessant anvendelse for fanget CO2, vil dette kunne bidra til å redusere de samlede kostnadene ved CO2-håndtering. For regjeringen har det vært et mål å bidra til å finne slike løsninger. Allerede i januar 2006 ble det derfor i regi av Gassco på oppdrag fra olje- og energidepartementet satt i gang et arbeid for å klargjøre om det er basis for å videreføre prosjektutvikling for en CO2-kjede på kommersielt grunnlag. Rapporten fra Gassco som ble lagt frem i juni 2006 identifiserte 12 potensielle alternative verdikjeder, men ingen av disse har vist positiv nåverdi. I tillegg har flere av operatørene på sokkelen foretatt egne vurderinger av mulighetene for bruk av CO2 til økt oljeutvinning. Konklusjonen er at det på nåværende tidspunkt og for eksisterende felt ikke er identifisert CO2-kjeder med positiv nåverdi. Dette er bakgrunnen for min uttalelse i Dagens Næringsliv 28/11-07.

Gassnova, OD, Gassco og NVE er gitt i oppdrag å vurdere alternative transport- og lagringsløsninger for fanget CO2 fra prosjektene på Kårstø og Mongstad. I mandatet heter det i tillegg at det ved valg av lokalisering og kapasitet skal forsøkes å ta hensyn til behov for disponering av CO2 også fra andre utslippskilder.

Som prosjektleder er det Gasscos foreløpige vurdering at den planlagte Skanled rørledningen fra Kårstø til Østlandet, Sverige og Danmark vil bidra til en reduksjon i CO2-utslipp fra prosessindustrien i Grenland. Dette skyldes hovedsakelig Yaras overgang fra bruk av våtgass til tørrgass og erstatning av dagens skipstrafikk til Grenland med rørtransport. Prosessindustrien i Grenland har i utgangspunktet begrensede utslippsmengder av CO2. Felles for kildene til utslipp i Grenland er at de er relativt små og at CO2-håndtering derfor vil få meget høye tiltakskostnader. Et returrør for CO2 er ikke en del av prosjektet for gassrørledningen Skanled.