Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:333 (2007-2008)
Innlevert: 03.12.2007
Sendt: 04.12.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 19.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Budsjettvedtaket om nye fyringsoljeavgifter får uheldige utslag for østfoldbedriften Kronos Titan og innebærer en forskjellsbehandling i forhold til andre bedrifter som skal delta i europeisk kvotehandel fra 2008. Avgiftsøkningen er på 40 000 kroner per ansatt og kan på sikt føre til utflagging.
Vil statsråden gå gjennom denne saken og eventuelt komme til Stortinget med en løsning som ikke innebærer en slik forskjellsbehandling?

Begrunnelse

St.prp. nr 1 (2007-2008) inviterer Stortinget til å gjøre vedtak om endrede avgifter på fyringsolje for bedriftene som skal delta i kvotehandel med klimagasser. Avgiftsendringene medfører justering av avgiften på CO2 og grunnavgiften på fyringsolje. Avgiftsopplegget er en grov diskriminering av en større industribedrift i Østfold, Kronos Titan i Fredrikstad, med 175 ansatte.
Samlet får bedriften en avgift på om lag 15 millioner kroner i 2008. Hvis bedriften hadde produsert fiske-/sildemel ville avgift på fyringsoljen vært null.
Det er svært vanskelig å forstå den næringspolitiske begrunnelsen for en slik grov forskjellsbehandling.
Kronos Titan er den største brukeren av fyringsolje i Fastlands-Norge utenom treforedling og fiske-/sildemel, og forskjellsbehandling går dermed i stor grad utover kun en enkelt bedrift.
Kronos Titan er en viktig bedrift og inngår i en verdikjede som strekker seg fra Titanias gruve i Rogaland, via leveranse til malingsindustri bla.i Sandefjord til restprodukt som egner seg som tilsetningsstoff i forbindelse med håndtering av farlig avfall på Langøya ved Holmestrand. En svekkelse av Kronos Titan vil føre til at hele verdikjeden for titan i Norge blir svakere.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Grunnavgiften på fyringsolje mv. ble innført i 2000. Avgiften ble begrunnet med at økningen i el-avgiften i 2000 ikke skulle bidra til en miljømessig uheldig overgang fra bruk av elektrisitet til bruk av fyringsolje til oppvarming.

Basert på regjeringens foreslag i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak er det nå vedtatt å øke grunnavgiften på fyringsolje med 40,5 øre pr. liter utover prisjustering, slik at avgiften kommer på samme nivå som el-avgiften målt pr. energienhet. Et slikt forslag ble signalisert allerede i St.prp. nr. 1 (2006-2007) hvor det heter at "For å stimulere til økt bruk av bl.a. bioenergi vil Regjeringen vurdere å øke avgiftene på fyringsolje fra 2008."

Jeg er kjent med at forslaget isolert sett vil påføre enkelte industribedrifter økt avgiftsbelastning, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Jeg vil imidlertid samtidig gjøre oppmerksom på at bedrifter omfattet av kvotesystemet for klimagasser samtidig har fått en avgiftslette ved at det skal gis fritak for CO2-avgift, og at virksomhetene tildeles vederlagsfrie kvoter tilsvarende 87 pst. av virksomhetens energirelaterte utslipp av CO2 i perioden 1998-2001.

Etter gjeldende regelverk er mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien fritatt for grunnavgiften på fyringsolje. Fritakene for sildemel- og fiskemelindustrien ble foreslått i St.prp. nr. 1 (1999-2000) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, mens fritaket for treforedlingsindustrien kom inn i forbindelse med behandlingen av budsjettet i Stortinget, jf. Budsjett-innst. S. nr. 1 (2000-2001). Mineralolje til bruk i all annen industri er omfattet av grunnavgiften på fyringsolje. Gjeldende regelverk innebærer derfor en særlig gunstig avgiftsmessig behandling av mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien, og ikke en særlig streng avgiftsmessig behandling av mineralolje til bruk i annen industri.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i avgjørelse av 15. desember 2004 konkludert med at fritaket for fyringsoljeavgift for mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien i utgangspunktet er i strid med forbudet mot offentlig støtte, jf. EØS-avtalen artikkel 61 (1). ESA har likevel akseptert at fritaket kan videreføres til og med 31. desember 2010. Fritaket for mineralolje til bruk i sildemel- og fiskemelindustrien er ikke omfattet av EØS-avtalen.

Fra 1. januar 2008 utvides kvotesystemet for klimagasser til bl.a. å omfatte utslipp av CO2 fra bruk av mineralolje i nærmere angitte kvotepliktige anlegg. Dette innebærer at utslippskilder som i dag benytter mineralolje som er ilagt CO2-avgift, vil bli ilagt kvoteplikt. Formålet med CO2-avgiften er identisk med formålet til kvotesystemet, nemlig å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslippene av klimagassen CO2, ved at forurenser stilles direkte overfor de samfunnsøkonomiske kostnadene forurensningen medfører. Ved å sette en pris på utslipp av CO2, i form av en CO2-avgift eller en markedspris på klimakvoter, vil virkemidlene være alternative virkemidler som begge har til hensikt å nå det samme målet, nemlig et samfunnsøkonomisk riktig nivå og en kostnadseffektiv allokering av utslippsreduksjoner.

Dersom de samme CO2- utslippene er omfattet både av kvotesystemet og av CO2-avgiften, vil disse utslippene være underlagt dobbelt virkemiddelbruk. Dobbelt virkemiddelbruk vil føre til at incentivene til utslippsreduksjoner blir høyere enn hva som i utgangspunktet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at utslippsreduksjonene ikke vil bli kostnadseffektivt allokert mellom sektorer. Basert på regjeringens foreslag i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak er det nå vedtatt at CO2-avgiften fjernes for landbasert industri som får kvoteplikt. Finansdepartementet legger til grunn at fritak for CO2-avgift for kvotepliktige virksomheter er i tråd med EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte, og at ESA ikke vil ha innvendinger mot forslaget. Fritaket kan imidlertid ikke tre i kraft før ESA har gitt sin godkjenning.

Mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien er som tidligere nevnt fritatt for grunnavgift på fyringsolje. Finansdepartementet legger til grunn at EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte innebærer at det må innføres en avgift på mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien på nivå med minstesatsene i EUs energiskattedirektiv. Regjeringen foreslo derfor i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak å innføre grunnavgift på fyringsolje for mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien med en avgiftssats på 0,12 kroner pr. liter. Dette er nå vedtatt.

Grunnavgiften på fyringsolje gir incentiver til overgang til energibærere som ikke er avgiftsbelagt, herunder bioenergi. Jeg viser i den forbindelse til felles posisjon av 8. november 2007 for Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i forhandlingene med Regjeringen om Norges klimapolitikk, der det i punkt 40 heter at "Oljefyring i industrien må fases ut gjennom bruk av avgiftspolitikken (…)".