Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:334 (2007-2008)
Innlevert: 04.12.2007
Sendt: 04.12.2007
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 12.12.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Flere bedrifter som i perioder har ønske om og behov for å benytte utenlandsk arbeidskraft i sin produksjon i Norge, opplever at det er tidkrevende og meget innfløkt å sette seg inn i regelverket de må forholde seg til.
Vil statsråden medvirke til at det blir laget en brukervennlig veiledning som gir en samlet framstilling av hvordan bedrifter, som er i denne stillingen, skal gå fram?

Begrunnelse

Stadig flere bedrifter trenger i perioder å nytte utenlandsk arbeidskraft i sin produksjon i Norge. Flere bedrifter opplever at det er tungvint og tidkrevende å finne ut av regelverket og få de nødvendige tillatelser. Selv bedrifter med store ressurser sliter med å få oversikt over regelverket og framdrift i arbeidet med slike saker.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeidsgivere som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft og utenlandske arbeidstakere, vil ha behov for informasjon fra flere ulike etater. Som ledd i arbeidet med samordning av informasjonstilbudet er det etablert et eget senter for utenlandske arbeidstakere og norske arbeidsgivere på Tøyen i Oslo. Dette senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet, Politiet og Utlendingsdirektoratet. Her kan det søkes om tillatelse fra utlendingsmyndigheten, søkes om skattekort, innmelding i folkeregisteret til skattemyndighetene samt få informasjon om lover og regler. Målsettingen er at arbeidstaker som søker via senteret, og som leverer tilstrekkelig opplyst søknad med nødvendige vedlegg, skal få behandlet sin søknad, samt få skattekort innen fem dager. Erfaringen fra dette senteret vil bli evaluert. Erfaringene vil bli nyttet som grunnlag for eventuelt å etablere tilsvarende sentre andre steder i landet.

En høy andel av arbeidsinnvandrerne har jobb i byggebransjen. Som et ledd i arbeidet mot sosial dumping er det etablert et samarbeidsforum mellom aktører i byggebransjen og myndighetene. Samarbeidspartene skal bl.a. arbeide for at utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende forstår sine rettigheter og plikter og innretter seg etter regler og rammevilkår i Norge.

Utlendingsdirektoratet har det siste året arbeidet mye med informasjon til arbeidsgivere og har bl.a. videreutviklet sine internettsider i form av en arbeidsgiverportal hvor arbeidsgiverne får tilrettelagt informasjon ut fra deres behov. I tillegg har UDI hjulpet andre offentlige og private aktører som arbeider i forhold til utenlandske arbeidstagere, med å fremstille regelverket riktig på nettsteder og i brosjyrer. Blant annet har UDI deltatt i et tverretatlig prosjekt som har utgitt flere felles informasjonsbrosjyrer. De andre deltagerne er Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Arbeids- og velferdsetaten og Arbeidstilsynet.

Utlendingsdirektoratet har videre opprettet et eget telefonnummer og en egen e-postadresse for arbeidsgivere. Begrunnelsen var at arbeidsgiverne skal få anledning til å snakke med saksbehandlere som behandler søknader som arbeidsgiver er interessert i. Utlendingsdirektoratet har videre informert arbeidsgivere, både enkeltbedrifter og foreninger, via seminarer som Utlendingsdirektoratet har arrangert i Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Bergen.

Nærings- og handelsdepartementet vurderer i samråd med berørte instanser også muligheten for å etablere en internettbasert informasjonskilde som gir informasjon om de plikter som oppstår ved arbeidstakerforhold i Norge, blant annet ved utenlandske aktørers tjenesteleveranser til og i Norge. Informasjonskilden vil eventuelt kunne samle informasjon fra ulike etater og evt. andre kanaler, på ett sted.

Departementet har også igangsatt et prosjekt for bedre saksflyt i den samlede utlendingsforvaltning.

Elektronisk saksbehandling er under innføring og vil kunne gi vesentlig raskere saksbehandling. Det vil også etter hvert bli større muligheter for å fremlegge elektronisk informasjon sammen med bruk av nettbasert søknad.

Regjeringen er opptatt av at regelverket og behandlingen av søknader om arbeidskraft fra utlandet skal forenkles og være effektivt. Det vil bli utarbeidet ny utlendingsforskrift som ledd i oppfølgingen av Ot. prp 75 (2006-2007) Om lov om utlendingers adgang til riket. Siktemålet er å gi regelverket for arbeidsinnvandring en ny og enklere struktur. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har også en bred gjennomgang av arbeidsinnvandringspolitikken i den kommende stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring.

Det er således satt i gang og under utvikling en rekke tiltak som bygger opp under det jeg særlig er opptatt av; Et enklere regelverk for så vel de arbeidsgivere som ønsker å gjøre bruk av utenlandsk arbeidskraft, som de arbeidstakere som ønsker å komme hit. Foruten de gevinster som kan ligge i et enkelt regelverk for både arbeidsgivere og forvaltning, er et enkelt regelverk i seg selv et poeng for å gjøre Norge attraktivt som arbeidsinnvandringsland.