Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:337 (2007-2008)
Innlevert: 04.12.2007
Sendt: 05.12.2007
Besvart: 14.12.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kan statsråden gjøre rede for hvilke skolepolitiske standpunkt i SVs arbeidsprogram for 2005-2009 som ikke lenger gjelder, ev. hvilke skolepolitiske standpunkt som bare gjaldt i valgkampen i forkant av stortingsvalget i 2005 og som partiet nå har forlatt?

Begrunnelse

Undertegnede viser til artikkelen "Vil ha mer elevtesting" i Dagens Næringsliv 4. desember d.å.
Undertegnede merker seg at statsråden i løpet av artikkelen forlater en del velkjente SV-standpunkter på skolefeltet, bl.a. mht. å fjerne karakterer i ungdomsskolen og nei til testing/kartlegging i skolen. Artikkelen henviser videre til SVs program der det står at SV vil avvikle de nasjonale prøvene og kun teste et utvalg av elevene for å kunne gjøre internasjonale sammenligninger. I tilknytning til dette er statsråden sitert på følgende: "Det var det vi mente før 2005".
Undertegnede er tilfreds med at statsråden nå varsler en kursendring i SVs skolepolitikk i retning av Venstres skolepolitiske standpunkt, men mener at både SVs velgere, media og opposisjonen har krav på å vite om den kontrakten SV inngikk med velgerne i forkant av valget gjennom sitt valgprogram fortsatt er gyldig, eller om gyldigheten for hele eller deler av programmet opphørte på valgdagen i 2005 slik statsråden antyder i ovennevnte artikkel.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg kan berolige representanten Dørums med at SVs program fortsatt gjelder og kommer til å gjøre det fram til SV vedtar et nytt program våren 2009. Derimot er det ikke sånn at SVs program automatisk blir fasiten for flertallsregjeringens politikk. Den er nedfelt i Soria Moria-erklæringen. Det vil alltid være sånn i en regjering bestående av flere partier at det vil forekomme forskjeller mellom hvert enkelt partis programmer og regjeringens felles politikk. Dette har vært vanlig i også tidligere koalisjoner.

Til det konkrete sitatet representanten viser til, kan jeg berolige med at det i SVs partiprogram for perioden 2005-2009 står at "SV er imot de standardiserte, nasjonale prøvene hvor alle elevene blir prøvd for så å bli rangert opp mot hverandre. Disse prøvene skifter fokus for undervisningen og bidrar til at oppfatningen om A- og B-skoler." På den bakgrunn endret min forgjenger kunnskapsminister Øystein Djupedal prøvene slik at de ikke lenger er verktøy for rangering, men for læring. At man denne gangen, i motsetningen til i 2005 under sist regjering, har gjennomført de nasjonale prøvene med betydelig mindre støy og kritikk viser at dette var fornuftig for at prøvene skulle bli det verktøyet i undervisningen vi ønsket. SV er dermed fornøyd med den formen prøvene har fått.