Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:338 (2007-2008)
Innlevert: 04.12.2007
Sendt: 05.12.2007
Besvart: 12.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Vil statsråden, ved snarlig svar til Oslo kommune, klargjøre en tolkning av registrerings-, parkerings- og avgiftsreglene som ivaretar Oslo kommunes ønske om tilrettelagt parkering for elbiler, og som samtidig sørger for at de få tilrettelagte parkeringsplassene for MC ikke fylles av elbiler registrert som MC?

Begrunnelse

Som statsråden antas kjent med, praktiseres parkerings- og avgiftsregler forskjellig for det folk flest omtaler som "elbiler" avhengig av kjøretøyets klassifisering og registrering. Dette medfører forvirring - langt inn i f.eks. parkeringsetaten i Oslo kommune - når enkelte "elbiler" kan parkere på tvers, på plasser reservert MC, flere i samme parkeringsfelt og uten avgift, mens tilsynelatende tilsvarende "elbiler" er underlagt andre regler avhengig om de er registrert som firehjulsmotorsykler eller biler.
Jeg er kjent med at Oslo kommune i en felles henvendelse fra alle partier den 27. august har rettet en henvendelse til statsråden som redegjør for problemstillingen, og for de vanskeligheter Vegdirektoratets tolking og praktisering av regelverket skaper for en miljøvennlig, positiv og praktisk gjennomføring av tilrettelagt parkering for miljøvennlige kjøretøyer som elbiler og motorsykler.
Det faktum at Oslo kommune ikke har mottatt noen respons på sitt brev, understreker antakelig at forholdene utgjør reelle problemstillinger i forhold til regelverket, som ikke uten videre kan besvares med henvisning til dette.
Det er etter mitt syn behov for en praktisk og tydelig avklaring som både gir fleksibel parkering for elektrisk drevne kjøretøyer, og for å sikre at et økende antall elektriske kjøretøyer ikke vanskeliggjør parkeringsforholdene for en annen miljømessig gunstig kjøretøygruppe som MC.
I altfor stor grad blir MC fortrengt fra reserverte plasser når mindre, gjerne elektriske kjøretøyer registrert som firehjulsmotorsykler bruker plassene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg ønsker å legge bedre til rette for økt bruk av el-kjøretøy av hensyn til miljøet.

Det er ikke grunn til å skille mellom el-kjøretøy klassifisert som bil og de som er klassifisert som firehjuls motorsykkel når det gjelder fritak fra parkeringsavgift. Jeg ønsker også at el-kjøretøy av passende størrelse, skal kunne parkere på tvers innenfor oppmerket felt.

Av hensyn til tilgjengelighet til parkeringsplasser for tohjulede motorvogner ønsker jeg imidlertid ikke at tre- og firehjuls el-motorvogner får parkere på parkeringsplasser skiltet for tohjuls motorsykkel og moped.

Henvendelse i sakens anledning fra Oslo kommune vil bli besvart med det første, og Vegdirektoratet vil samtidig få i oppdrag å utarbeide forslag til nødvendige regelverksendringer.