Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:341 (2007-2008)
Innlevert: 05.12.2007
Sendt: 05.12.2007
Besvart: 12.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Norge har forpliktet seg til å innføre de EU-direktiver som man ikke ønsker å bruke veto mot. Et direktiv er EU-direktiv 2006/24/EC om lagring; det såkalte lagringsdirektivet.
Siden dette er et viktig verktøy blant annet i kampen mot terror, vil jeg gjerne vite når Stortinget kan få seg forelagt en lovsak om direktivet og slik gjennomføre det som forventes av oss?

Begrunnelse

I Sverige vil det nevnte direktivet være på plass lovmessig fra 2009, i Finland fra 3. kvartal 2008 og Danmark fra august 2008. Norge, derimot, sliter med å få dette på plass. Min bekymring gjelder blant annet muligheten til å oppklare og bekjempe grov kriminalitet og terror. Så lenge det blir et avvik mellom oss og de øvrige nordiske land, vil dette kunne tiltrekke negativ oppmerksomhet fra personer eller grupper som ønsker å ramme oss. Det er derfor avgjørende at man står samlet i kampen mot slike hendelser, noe man gjør via tilnærmet identisk lovverk. Dette er noe justisministeren har understreket mer enn en gang.
Jeg imøteser derfor statsrådens svar.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Eventuell implementering av datalagringsdirektivet i Norge vil kreve endringer både i lov om elektronisk kommunikasjon og i straffeprosessloven. Som et ledd i arbeidet med lovforslag har Samferdselsdepartementet ledet en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Justis- og politidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Datatilsynet, Post- og teletilsynet og Kripos. Gruppen har vurdert nasjonal implementering av direktivet og den har særlig diskutert de spørsmålene hvor det i henhold til direktivet er valgmuligheter knyttet til implementeringen. Dette gjelder blant annet spørsmålet om lagringstid, hvem som skal lagre og vilkår for tilgang til data. Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet tar sikte på å fremme lovforslag til Stortinget rundt årsskiftet 2008/2009.