Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:344 (2007-2008)
Innlevert: 05.12.2007
Sendt: 06.12.2007
Besvart: 13.12.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til fiskeri- og kystministeren:
Mener statsråden den seismiske skytingen i Barentshavet er i tråd med Forvaltningsplanen, og ønsker statsråden å stanse den pågående seismiske skytingen?

Begrunnelse

Tradisjonelt har ulike former for økonomisk aktivitet, forurensning, beskatning av ressursene og arealdisponering i havområdene ofte blitt forvaltet relativt isolert uten at aktivitetenes påvirkning på helheten i økosystemene er blitt vurdert i særlig grad. Derfor er ett av tre viktige virkemidler Stortinget ville prioritere av hensyn til fiskeressursene, og da spesielt gyting, i St.meld. nr. 8 (2005-2006) Forvaltningsplanen, tids-og områdebegrensning for innsamling av seismikk.
Oljedirektoratet har godkjent forlengelser av seismikkundersøkelser i Barentshavet fram til 20. desember, i den viktigste perioden av torskebestandens gytevandring.
I følge Fiskaren 04.12.07 krever Norges Fiskarlag stans i den seismiske skytingen i Barentshavet, fordi de er redde for at den seismiske aktiviteten skal forstyrre torskens gytevandring inn til kysten.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug der han spør om den seismiske skytingen i Barentshavet er i tråd med Forvaltningsplanen. Han spør også om jeg ønsker å stanse den pågående seismiske skytingen. Spørsmålene krever først noen forklarende kommentarer.

I St.meld. nr. 8 (2005 - 2006) "Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)" som ble behandlet i Stortinget i juni 2006 er det lagt områdespesifikke begrensninger på petroleumsvirksomheten. Dette innebærer blant annet at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet innenfor definerte områder i en kystsone fra grensen mot Russland til Troms II, i en sone rundt Bjørnøya og i områdene ved iskanten og polarfronten.

For Nordland VI og i et område nordover langs egga sydvest på Tromsøflaket skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i inneværende stortingsperiode.

I områdene Nordland VII og Troms II vil spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010.

Det er behov for å styrke beslutningsgrunnlaget i områdene Nordland VII, Troms II og Eggakanten. Det skal derfor gjennomføres grundig kartlegging av bunnforholdene og sjøfugl gjennom prosjektene MAREANO og SEAPOP. Det skal også gjennomføres geologisk kartlegging, herunder seismikkinnsamling, i regi av Oljedirektoratet.

De øvrige områdene i Barentshavet syd hvor det i forvaltningsplanen ikke er stilt særskilte krav/begrensninger for petroleumsvirksomheten, skal ikke ha lisensspesifikke vilkår utover det skjerpede kravet om null utslipp til sjø under normal drift.

Til stortingsrepresentant Kongshaugs første spørsmål blir mitt svar følgende:

Den seismiske innsamlingen både i selve Barentshavet og i Nordland VII og Troms II skjer i henhold til Forvaltningsplanen og Stortingets behandling av stortingsmeldingen om forvaltningsplanen.

Når det gjelder den pågående seismiske innsamlingen så har denne fått betydelig oppmerksomhet i media den siste tiden. Det gis inntrykk av en betydelig aktivitet med innsamling av seismikk i nordre del av Nordkappbanken - Tromsøflaket og at denne aktiviteten nærmest er å betrakte som uregulert. I denne forbindelse er det viktig å presisere at all seismikkaktivitet skal godkjennes av Oljedirektoratet i henhold til gjeldende regelverk. Regelverket forutsetter at Oljedirektoratet konsulterer både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet før en eventuell tillatelse blir gitt.

Om virksomheten på Nordkappbanken har Fiskeridirektoratet rapportert følgende:

"Det har vært meldt flere undersøkelser i Barentshavet i 4.kvartal. Med basis i vår erfaring er dette en ny utvikling. Nevnte undersøkelser er geografisk spredt over et større område i Barentshavet og vært gjenstand for separate vurderinger i Fiskeridirektoratet. Noen av undersøkelsene har vært lokalisert på mindre fiskeriintensive områder for årstiden. Fiskernes harme som har vært uttrykt i media og tilbakemelding til Fiskeridirektoratet omfatter i første rekke 3 ulike undersøkelser i nordre del av Nordkappbanken/ Tromsøflaket. Undersøkelsene er benevnte som ST0792, NH0769 og NH0781, med Statoil Hydro som operatør.

Både NH0769 og NH0781 ble meldt for gjennomføring i sommer, noe som Fiskeridirektoratet var positiv til. Ultimo august ble det meldt om forsinket oppstart og ny periode for undersøkelsene (1.10.07 - 1.2.08.) ST0792 ble imidlertid første gang meldt 4.10 for perioden 3.11 - 24.11. Å forhåndsvurdere forventet fiskeriaktivitet innenfor spesifikke områder byr på betydelige utfordringer med flere usikre faktorer. Fiskerens valg av område vil som oftest være styrt av tilgjengelighet og fangstsammensetning. Ultimo september var det tilnærmet ingen fiskeriaktivitet i aktuelle områder. Fiskeridirektoratet kunne dermed ikke fraråde oppstart av undersøkelsene pr.1.10, men gav i klare ordelag uttrykk for at større fiskeriaktivitet var ventet i nær fremtid og vi anmodet om at undersøkelsene ikke måtte være til hinder for fiskeriaktiviteten. Ultimo november begynte det å tilflyte Fiskeridirektoratet informasjon fra fiskeflåten om arealkonflikt. Vi innhentet da informasjon fra den fiskerikyndige på seismikkfartøy samt informasjon som operatør på eget initiativ gav Fiskeridirektoratet. Vi besluttet da (28.11) å anmode Oljedirektoratet om avslutning av NH0769 og ST0792. Vi mottok den 29.11 melding om foreløpig avslutning av nevnte undersøkelser fra operatør.

Den 29.11 mottok vi melding om oppstart av NH0781. På bakgrunn av en helhetsvurdering av utvikling av fiskeriene i tilknyttende område besluttet vi da å anmode om at denne undersøkelsen ikke ble startet opp, men at dette må vurderes fortløpende i relasjon til fiskeriaktiviteten. Den 29.11 oversender Oljedirektoratet (kopi til Fiskeridirektoratet) vår anmodning til operatør (StatoilHydro) for uttalelse, med frist innen kl. 15.00 samme dag. Mandag (3.12) i påfølgende uke mottok vi en telefon fra StatoilHydro der de opplyser at fartøyet var på vei tilbake til prospektet etter landligge i Hammerfest. I dag 10.12 mottar vi en rutinemessig melding fra operatøren om at fartøyet ligger i Hammerfest grunnet tekniske problemer. Vi kan ikke se å ha mottatt noen ytterligere informasjon fra Oljedirektoratet i saken.

For å oppsummere, var Fiskeridirektoratet positiv til gjennomføring av seismiske undersøkelser i sommer. Fiskeridirektoratet var videre kritisk til gjennomføring i 4. kvartal, men har avgitt uttalelser som anmoder om at den seismiske aktiviteten ikke måtte være til hinder for den fiskeriaktiviteten som var forventet utover høsten i sentrale områder av Barentshavet. Fiskeridirektoratet har videre fulgt opp med å fraråde seismisk aktivitet i nevnte tre områder for undersøkelsene som vi på dette tidspunkt vurderte som i konflikt med fiskeriinteressene."

Med bakgrunn i denne informasjonen fra Fiskeridirektoratet synes det for meg å være rimelig god kontroll med den seismiske virksomheten og at det blir tatt hensyn til fiskerivirksomheten. Jeg vil imidlertid nevne at Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet, med bakgrunn i en generell økning i seismikkaktiviteten på norsk sokkel siste år og rapporter om konflikter mellom fiskeriene og seismikkinnsamlingen, har satt i gang et arbeid for å gå igjennom regelverket. Hensikten med arbeidet er å ha regler som er mest mulig hensiktsmessige for alle parter og som ikke åpner for tolkningsspørsmål. Gruppen skal levere sin rapport 1.april 2008.

Jeg vil også nevne at arbeidet i denne gruppen var emnet for et møte i Oljedirektoratet i går, 12. desember. Her møtte representanter for fiskeriorganisasjonene, oljenæringen, for de fiskerikyndige ombord i seismikkfartøyene, Kystvakten, oljemyndighetene og fiskerimyndighetene. Arbeidsgruppen ønsket å få innspill til sitt arbeid i gjennomgang og revisjon av reglene. Jeg har fått rapport om at møtet var positivt og brakte fram en lang rekke synspunkter som vil bli tatt med i det videre arbeidet. Jeg er sikker på at det gjennom denne type dialoger vi finner fram til løsninger til beste for alle parter.

Sist sommer ble det i tilknytning til seismikkinnsamling utenfor Vesterålen protestert kraftig fra fiskerihold mot denne virksomheten. Saken ble tatt opp i Stortinget og Olje- og energiministeren svarte at han ville foreta en gjennomgang av de konsekvenser seismikkinnsamlingen vil medføre for berørte fiskere i disse spesielt viktige områdene for fiskerivirksomheten. Som en del av en slik gjennomgang ville han vurdere om det er behov for å kompensere fiskere som lider et økonomisk tap som følge av seismikkinnsamlingen. En arbeidsgruppe med representanter for de berørte interesser og myndighetene er i gang med en utredning, hvor resultatet skal foreligge før neste års innsamling av seismikk.

Et annet punkt som også er brakt fram er at seismikkskytingen kan virke inn på gytevandringen til torsken. I følge Havforskningsinstituttet begynner den store torsken å røre på seg i november - desember fra områder som Hopen-dypet. Vandringen er spredt og vil påvirkes både av bunntopografi og om den finner mat som lodde og sild på sin vei. Først lengre vest og syd er skreivandringen konsentrert.

Forskning har vist skremmeeffekt på fisk av seismikk skyting og det er dokumentert at fangstene går ned i områder der det foregår seismiske undersøkeleser. Skremmeeffekten er imidlertid tidsbegrenset slik at fisken siger tilbake igjen etter en tid.

Til stortingsrepresentant Kongshaugs andre spørsmål om jeg vil "stanse den pågående seismiske skytingen", blir mitt svar følgende:

Det foreligger et regelverk som regulerer skyting av seismikk og det er derfor ikke opp til meg som fiskeri- og kystminister å stoppe slik aktivitet. Dessuten, med bakgrunn i informasjonen fra Fiskeridirektoratet om at det per 10. desember ikke foregår skyting av seismikk i området er videre henvendelser til olje- og energiministeren ikke aktuelt. Jeg er for øvrig sikker på at den gjennomgangen av regelverket for seismisk skyting som nå foregår vil bidra til å redusere framtidige konflikter. Jeg har også fått opplyst at Fiskeridirektoratet i dialog med Oljedirektoratet sørger for at ikke viktige fiskerier fortrenges fra et område på grunn av seismikkskyting.