Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:348 (2007-2008)
Innlevert: 06.12.2007
Sendt: 06.12.2007
Besvart: 13.12.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at det kan etableres et register over arbeidssøkende funksjonshemmede på en internettportal der arbeidsgivere kan finne aktuelle kandidater til ledige stillinger?

Begrunnelse

Det har lenge vært et problem at svært mange funksjonshemmede blir stående utenfor arbeidslivet. På tross av at vi de siste årene har hatt politisk fokus på problemet og satt i verk ulike tiltak for å inkludere flere funksjonshemmede i arbeidslivet, får vi nå nedslående rapporter om at situasjonen ikke er forbedret. 12 000 færre funksjonshemmede er i jobb nå sammenlignet med 2001.
Ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse ønsker mellom 40 000 og 50 000 av 271 000 funksjonshemmede å jobbe. I et presset arbeidsmarked burde derfor arbeidsgivere kunne finne sterkt tiltrengt arbeidskraft i denne gruppen. Mange arbeidsgivere signaliserer også at de ønsker å rekruttere funksjonshemmede, men at de har problemer med å finne kandidater.
Ett tiltak som bør kunne vurderes for å bedre formidlingen av arbeidssøkende funksjonshemmede til arbeidsgivere, er å opprette et internettbasert register, f.eks. gjennom NAV, der funksjonshemmede registrerer seg med opplysninger om utdanning og bakgrunn.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg deler bekymringen over at mange personer med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet. Funksjonshemmede er imidlertid ingen klart definert gruppe og består i tillegg av en heterogen gruppe personer med mange ulike typer nedsatt funksjonsevne. Årsakene til problemer i forhold til arbeid vil være svært forskjellige. Det må derfor vurderes løsninger på mange plan, tilpasset ulike situasjoner. Arbeids- og velferdsetatens hovedmetodikk er ikke innrettet direkte mot målgruppen personer med nedsatt funksjonsevne. Arbeidsmetoden for etaten er en helhetlig vurdering med utgangspunkt i at en skal styrke arbeidet med arbeidsevnevurdering og god individuell oppfølging av de som har behov for bistand for å komme i arbeid. Arbeidsevne er ikke det samme som funksjonsevne og en person med nedsatt funksjonsevne kan ha stor arbeidsevne.

Det som jeg forstår ligger til grunn for spørsmålet, er at arbeidsgivere gir uttrykk for ønske om å rekruttere funksjonshemmede, men ikke finner noen. Dette kan ha flere årsaker, herunder hva arbeidsgiverne gjør, hva de funksjonshemmede gjør og hva Arbeids- og velferdsetaten og andre som driver med arbeidsformidling gjør. Vi vet lite om hva arbeidsgivere har gjort for å finne funksjonshemmede. NAV-kontorene vil sannsynligvis kunne finne funksjonshemmede blant de yrkeshemmede brukerne som er klare for overgang til arbeid, dersom arbeidsgiverne ønsker det. Vi vet heller ikke så mye om hva arbeidstakerne har gjort for å skaffe seg arbeid. Bedre kunnskap er derfor nødvendig for å forstå hvorfor arbeidstakere og arbeidsgivere ikke finner hverandre.

Et eventuelt frivillig register over arbeidssøkende personer med nedsatt funksjonsevne kan være en mulig vei for å identifisere brukere som selv definerer seg med nedsatt funksjonsevne, i likhet med egendefineringen som benyttes i AKU.

Et slikt register vil imidlertid også kunne ha en del problematiske sider. De personene som registrerer seg der, kan eksempelvis ha kjennetegn som ikke er overensstemmende med de forventningene aktuelle arbeidsgivere har. Eventuelt manglende samsvar mellom brukernes (de selvregistrertes) forventninger, arbeidsgivernes forventninger og de reelle mulighetene for bistand vil påvirke effekten av et eventuelt slikt register.

Et eventuelt slikt register vil omfatte sensitive personopplysninger og krever streng skjerming og kontroll. Personvernhensyn vil erfaringsmessig kunne sette klare grenser for type og mengde informasjon som den enkelte arbeidssøker bør legge ut om seg selv. Før beslutningen om et register og innholdet i et eventuelt register tas, vil det også være fornuftig å innhente uttalelser fra brukerorganisasjonene og Datatilsynet må trekkes inn. Det må unngås at et register oppfattes som diskriminerende av brukerne.

Etablering av et eget register over arbeidssøkende funksjonshemmede basert på frivillig registrering kan bidra til at flere personer med nedsatt funksjonsevne kan komme i arbeid. Departementet vil derfor foreta en grundigere analyse og vurdering av fordeler og ulemper med å opprette et slikt register. Departementet vil som en del av dette også vurdere om et eventuelt slikt register bør legges inn i Arbeids- og velferdsetatens internettportal eller administreres på annen måte (eksempelvis av en frivillig organisasjon).